Komisijas darbība

  • izskata ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu un domes Pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus ēku un/vai būvju nojaukšanas jautājumos;
  • pieprasa ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt spēkā esošos normatīvos aktos paredzēto dokumentāciju – arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju ēkām un/vai būvēm, kuras paredzētas nojaukt un kuras vecākas par 50 gadiem;
  • pieprasa ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam iesniegt kreditoru un/vai līdzīpašnieku piekrišanu ēku un/vai būvju nojaukšanai;
  • sniedz atzinumu ēku un/vai būvju īpašniekam vai valdītājam par jautājumiem, kas saistīti ar ēku un/vai būvju nojaukšanu

Komisijas  tiesības

  • atlikt jautājuma par ēku un /vai būvju nojaukšanas pieļaujamību izskatīšanu, ja ēkā un/vai būvē ir deklarējusies trešā persona;
  • pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par spēka esošajiem nomas līgumiem;
  • pieprasīt papildus dokumentāciju ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem par ēku un/vai būvju nojaukšanas nepieciešamību, tehnisko apsekošanas atzinumu, plānoto zemesgabala apbūves attīstību, u.c. atliekot jautājuma izskatīšanu līdz nepieciešamās dokumentācijas saņemšanai;
  • pirms atzinuma sniegšanas par ēkas nojaukšanas pieļaujamību, apsekot dabā ēkas un/vai būves, kuras paredzētas nojaukt un veikt to fotofiksāciju.
  • iepazīties ar nojaucamo ēku un/vai būvju lietas Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīva materiāliem;
  • pieprasīt ēku un/vai būvju īpašniekiem vai valdītājiem nojaucamo ēku un/vai būvju vēsturiskās dekoratīvās būvdetaļas, kuras nav paredzētas izmantot būvniecībā, nodot Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Sastāvs

komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
komisijas locekļi:
- Pilsētplānošanas nodaļas vecākais būvinspektors;
- Pilsētplānošanas nodaļas  vecākais plānotājs;
- Pilsētplānošanas nodaļas galvenais arhitekts;
- Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālists.

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums (2016. gada 21. janvāra nolikums Nr. 4)