Uzdevumi

  • veic projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā;
  • sagatavo un iesniedz domes priekšsēdētājam lēmuma projektu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un lēmuma pieņemšanas pamatojošo dokumentāciju;
  • izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi un  iesniedz atzinuma projektu par izvirzīto nosacījumu izpildi vai neizpildi  domes priekšsēdētājam, lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu, atkārtotu apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;
  • nodrošina efektīvu un samērīgu krāpšanas apkarošanas pasākumu, kas balstīti uz risku izvērtējumu, projektu iesniegumu atlases posmā ieviešanu;
  • ziņo Vadošajai iestādei par projektu iesniegumu atlases posmā konstatētajiem pārkāpumiem;
  • nodrošina informācijas atklātību;
  • nodrošina citu Deleģēšanas līgumā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai noteikto uzdevumu izpili.

Sastāvs 

Rita Sproģe – Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece;
Elvis Venters – Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs;

Dokumenti

Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums (2015. gada 3. decembra nolikums Nr. 50)