Darbība

  • veic Jūrmalas pilsētā esošo dzīvojamo māju privatizāciju saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";
  • nosaka privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
  • pieņem lēmumus par pirkuma līguma slēgšanu un slēdz pirkuma līgumus;
  • slēdz vienošanos par zemesgabalu domājamo daļu privatizāciju pie dzīvokļa īpašumiem.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvs

  • Maija Putniņa – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente, komisijas priekšsēdētāja;
  • Sandra Brauere – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i., komisijas priekšsēdētājas vietniece;
  • Arturs Grants – izpilddirektora vietnieka p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;
  • Iveta Strazdiņa – Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.; 
  • Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadītāja.

Dokumenti