Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādi un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties izstrādes procesā.

Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu (Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmums Nr. 108).

Programmas gala redakciju plānots izstrādāt  līdz 2022. gada janvāra beigām. Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam ir plānošanas dokuments septiņiem gadiem, kurā nosaka darbības, atbildīgos to īstenošanai un termiņus, lai mēs kopīgi attīstītu Jūrmalas pilsētu un racionāli ieguldītu pašvaldības budžeta līdzekļus.

Attīstības programmas izstrādei ir izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

  • Atvērta un gudra pārvaldība” izvērtēs esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par e-pārvaldes attīstību, pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju apkalpošanas punktos, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
  • Izglītības kvalitāte un vadība” noteiks kritērijus izglītības pakalpojumu kvalitātei un efektivitātei, identificēs interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespējas, kā arī izplānos izglītības iestāžu tīklu un infrastruktūras ilgtspēju;
  • Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā” stiprinās esošo uzņēmējdarbības vidi, tostarp veselības nozari, plānos iespējas nodarbinātībai Jūrmalā, arī jauniešu nodarbinātībai, jaunu uzņēmējdarbības jomu ienākšanai Jūrmalā, starptautiskas sadarbības iespējām, to sekmēšanai un kūrorta pilsētas ekonomikas konkurētspējai un tūrismam; 
  • Kultūra un sports sabiedrības attīstībai” sekmēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta (sportisko) aktivitāšu pieejamību ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam, lai attīstītu starptautisko konkurētspēju un izcilību kultūras, kultūras mantojuma un sporta jomā; plānos kultūras un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
  • Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai, sabiedriskās kārtības paaugstināšanai, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu (policija, glābšanas dienests) nodrošināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai;
  • Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta” plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, ūdensmalu attīstību, mobilitāti pilsētā, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzību un pārvaldību, publiskās ārtelpas (piemēram, parku, skvēru uzturēšana, labiekārtošana un attīstība) ilgtspēju, kā arī racionālu atkritumu apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, jo Jūrmalas pilsētas attīstība ir atkarīga tikai no mūsu visu kopīgas rīcības!

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei

 

1.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

2019.gada marts

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Lēmuma nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2019.gada marts

1.3.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā.

2020.gada jūlijs-augusts

1.4.

Ar Attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze

2020.gada jūlijs-2021.gada janvāris

1.5.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un vietējā laikrakstā.

2020.gada septembris – 2021.gada marts

1.6.

Ideju (fokusa) grupu (iedzīvotāji; izglītības iestāžu vadītāji; jaunieši; NVO; uzņēmēji; izglītības iestāžu pedagogi, u.c.) norise atbilstoši 6 tematisko grupu virzieniem.

2021.gada marts

1.7.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus, iedzīvotājus un viedokļu līderus.

2021.gada marts – maijs

1.8.

Rezultātu apkopošana, t.sk. ideju apmaiņa un konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu, Jūrmalas valstspilsētas kaimiņu pašvaldībām (Tukuma novada pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība).

2021. gada jūnijs-jūlijs

2.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

 

2.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

2021.gada maijs-jūnijs

3.

Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata 1.redakcijas izstrāde

 

3.1.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izstrāde

2021.gada maijs – augusts

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu, tas ir nepieciešams (Lai izstrādātu Vides pārskata 1.redakciju ir nepieciešama Attīstības programmas 1.redakcija)

2021.gada augusts-oktobris

3.3.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.

2021.gada augusts-septembris

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

 

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un Attīstības programmas projekta nodošanu Rīgas plānošanas reģionam. Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

2021.gada oktobris-novembris

4.2.

Paziņojuma par Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

2021.gada oktobris-novembris

4.3.

Attīstības programmas 1. redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana.  Saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm.

2021.gada novembris- 2022.gada janvāris

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana.

2022.gada februāris-marts

4.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana.

2022.gada aprīlis

4.6.

Attīstības programmas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

2022.gada aprīlis-maijs

5.

Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakcijas izstrāde

 

5.1.

Attīstības programmas un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumus norādītos iebildumus un priekšlikumus.

2022.gada aprīlis -2022.gada jūnijs

5.2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu (t.sk. Vides pārskatu), lēmuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

2022.gada jūnijs-augusts

5.3.

Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

2022.gada jūlijs-augusts