SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000260153, privatizācijas noteikumi. Valsts īpašuma objekts tiek privatizēts, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,2305 ha platībā un divas būves: noliktava (būves kadastra apzīmējums 13000264609005) un šķūnis (būves kadastra apzīmējums 13000264609007, apvidū saglabājušies tikai pamati).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) - 23680.00 EUR; nodrošinājums –2368.00 EUR; izsoles solis –500.00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.jūnijam, plkst.17.00 jāiesniedz apliecinājums privatizēt minēto īpašumu (piedalīties izsolē) Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā, plkst.13.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 (pieciem) gadiem. Maksāšanas līdzekļu proporcija (noapaļojot): 87.67 % euro, 12.33 % privatizācijas sertifikāti.

Papildu informācija un privatizācijas noteikumi: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.