Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam izstrādi un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties izstrādes procesā.

 

Programmas pirmo redakciju plānots izstrādāt līdz 2021. gada aprīļa beigām, gala redakciju – līdz 2022. gada janvāra beigām. Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam ir plānošanas dokuments septiņie gadiem, kurā nosaka darbības, atbildīgos to īstenošanai un termiņus, lai mēs kopīgi attīstītu Jūrmalas pilsētu un racionāli ieguldītu pašvaldības budžeta līdzekļus.

 

Aicinām iedzīvotājus būt ieinteresētiem un aktīviem, paust savu redzējumu aptaujā, lai varētu apkopot informāciju un noteikt veicamos darbus turpmākajiem gadiem.

 

Piedalieties aptaujā!
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus sniegt savu redzējumu, atbildot uz aptaujas jautājumiem:

Piedalīties aptaujā un uzrakstīt savu vīziju var arī klātienē pašvaldības bibliotēkās, tāpat arī aizpildītu anketu var atstāt pasta kastītēs, kas izvietotas pie visiem Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem. Anketas jāiesniedz līdz 8.novembrim.

 

Attīstības programmas izstrādei ir izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

  • Atvērta un gudra pārvaldība” izvērtēs esošo Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par e-pārvaldes attīstību, pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju apkalpošanas punktos, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
  • Izglītības kvalitāte un vadība” noteiks kritērijus izglītības pakalpojumu kvalitātei un efektivitātei, identificēs interešu izglītības, mūžizglītības un brīvā laika iespējas, kā arī izplānos izglītības iestāžu tīklu un infrastruktūras ilgtspēju;
  • Kūrortpilsētas konkurētspēja Ziemeļeiropā” stiprinās esošo uzņēmējdarbības vidi, tostarp veselības nozari, plānos iespējas nodarbinātībai Jūrmalā, arī jauniešu nodarbinātībai, jaunu uzņēmējdarbības jomu ienākšanai Jūrmalā, starptautiskas sadarbības iespējām, to sekmēšanai un kūrorta pilsētas ekonomikas konkurētspējai un tūrismam; 
  • Kultūra un sports sabiedrības attīstībai” sekmēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta (sportisko) aktivitāšu pieejamību ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam, lai attīstītu starptautisko konkurētspēju un izcilību kultūras, kultūras mantojuma un sporta jomā; plānos kultūras un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
  • Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai” plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai, sabiedrības integrācijas sekmēšanai, sabiedriskās kārtības paaugstināšanai, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu (policija, glābšanas dienests) nodrošināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamībai;
  • Pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta” plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, ūdensmalu attīstību, mobilitāti pilsētā, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzību un pārvaldību, publiskās ārtelpas (piemēram, parku, skvēru uzturēšana, labiekārtošana un attīstība) ilgtspēju, kā arī racionālu atkritumu apsaimniekošanu.

 

Piesakieties tematiskajās darba grupās!

Aicinām iedzīvotājus, kuri pārstāv kādu no Jūrmalas pilsētas domes izveidotajām konsultatīvajām institūcijām vai arī kam ir pieredze attiecīgajā jomā, kā arī nozaru speciālistus pieteikties dalībai tematiskajās darba grupās! Dalībnieku skaits darba grupās ir ierobežots, tāpēc aicinām iesniegt pieteikumu līdz 8.novembrim pa e-pastu attistiba@jurmala.lv, norādot savu kontaktinformāciju, vēlamo tematisko darba grupu un pamatojumu dalībai. Personas dati tiks izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tikai dalības identificēšanai darba grupās.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, jo Jūrmalas pilsētas attīstība ir atkarīga tikai no mūsu visu kopīgas rīcības!