Jūrmalas pilsētas domes 27. augusta sēdē tika skatīti gandrīz 70 jautājumi: veikti grozījumi pašvaldības nolikumā un budžetā, pieņemti lēmumi par pašvaldības īstenotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, lēmumi saistībā ar nekustamo īpašumu, tostarp izsolēm, nomu, zemes vienību sadali, un citi.

Plāno īstenot dabas tūrisma centra projektu  Ķemeros

Deputāti atbalstīja projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” īstenošanu Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Projekta mērķis ir nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Realizējot projektu, tiks izbūvēta jauna, publiski pieejama daudzfunkcionāla ēka 3956,65 m2 platībā E. Dārziņa ielā 28, kurā paredzētas telpas komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai 1927,98 m2 platībā. Te atradīsies telpas interaktīvas ekspozīcijas par dabu izvietošanai, konferenču zāle, kafejnīcas telpas, kā arī atvērtā tipa biroja telpas, tiks labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija, t.sk. izbūvēta 191 autostāvvieta, izbūvēta Sēravotu ielas jaunbūve, kas nodrošinās daudzfunkcionālās ēkas funkcionālo savienojumu ar E. Dārziņa ielu, kā arī izbūvēta un labiekārtota sabiedriski pieejama saistītā meža parka teritorija Tūristu ielā 17.

Plānots, ka projekta rezultātā tiks sakārtota teritorija Ķemeru apkaimē 15,74 ha platībā, pielāgojot to jaunu komersantu izvietošanai un saimnieciskās darbības sekmēšanai, kā arī tiks izveidotas 85 jaunas darba vietas.

Projekta īstenošanas laiks noteikts no 2020. gada 31. augusta līdz 2022. gada 30. jūlijam.

Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 10 196 177 eiro, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas ir 7 742 432 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 006 224 eiro, valsts budžeta dotācija – 132 518 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 2 603 691 eiro. Projekta neattiecināmās izmaksas un ārpus projekta izmaksas kopā ir 2 453 745 eiro, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu (projekta Nr.5.6.2.0/19/I/012).

 

Precizē koku ciršanas noteikumus

Domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”. Tie nosaka koku ciršanas un pilsētas publisko apstādījumu aizsardzības kārtību un atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, nosakot piemērojamos naudas soda apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu. Saistošajos noteikumos ir noteikts aizliegums bojāt kokus un pilsētas publiskajos apstādījumos patvaļīgi vainagot kokus un zāģēt zarus, kā arī nocirst krūmus un tecināt koku sulu. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas un publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Nodrošinās vēl divu koncertu tiešraides

Lai nodrošinātu nepārtrauktu kultūras pieejamību sabiedrībai, kā arī, lai sekmētu kultūras jomas attīstību,

Jau izskanējuši septiņi koncerti, ko varēja klausīties arī tiešraidē, vēl atlikuši trīs – divi jau minētie un Kremerata Baltica festivāla noslēguma koncerts13. septembrī, kurā dzirdēsim Gidonu Krēmeru, Georgiju Osokinu un Hugo Tičati.

 

Bibliotēkā tiksies ar tulkotājiem

Jūrmalas Centrālās bibliotēka piedalīsies Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmata un tulkotājs”.

Projekts iecerēts kā pasākumu cikls, kura laikā tiks organizētas sešas literāras tikšanās ar grāmatu tulkotājiem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar dažādiem tulkotāja darba aspektiem. Ciklā plānots tikties ar tulkotājiem Mudīti Treimani, Daci Meieri, Guntaru Godiņu, Silviju Brici, Maimu Grīnbergu un Zani Rozenbergu.

Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 720 eiro, kas 100 % apmērā ir VKKF finansējums.

 

Izstrādās metodes dabaszinātņu apguvei

Vaivaru pamatskola piedalīsies projektā, kura mērķis ir kopīgu Baltijas jūras izpētes iniciatīvu īstenošana Jūrmalā un projekta partnerskolu valstīs, apmainoties ar citām ekoskolām ar idejām un salīdzinot pieredzi un izmantotās metodes. Projekts tiks īstenots partnerībā ar skolām Igaunijā, Zviedrijā un Lietuvā.

Projektā izstrādās jaunas metodes dabaszinātņu apguvei, izstrādājot dabaszinātņu projektus un veicot pētījumus vidē. Vaivaru pamatskolas skolēni kopā ar skolēniem no partnerskolām izveidos darba lapas izmantošanai citu skolu skolēniem mācībām par Baltijas jūru un tās piekrasti.

Projektu “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” Vaivaru pamatskola īstenos Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus” Jauniešu izglītības apakšprogrammā.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. Projekta izmaksas ir 67 tūkstoši eiro, tās 100% apmērā tiek finansētas no “Nordplus” programmas līdzekļiem.

 

Jaunieši apgūs prasmes cīņā ar mobingu

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kā vadošais partneris īstenos Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” konkursā atbalstīto projektu “Izcelsim dažādo!” sadarbībā ar projekta partneriem – 35 jauniešiem no Armēnijas, Gruzijas, Rumānijas, Spānijas, Ukrainas un Ziemeļmaķedonijas jauniešu organizācijām.

Apmaiņas projekts norisināsies septiņas dienas, kuru laikā jaunieši apgūs praktiskas un teorētiskas zināšanas par grupu dinamiku un saliedēšanas nozīmīgumu cīņā ar mobingu skolā un citā vidē, tādējādi veicinot jauniešu izpratni par cilvēktiesību jautājumiem. Projekta gaitā jaunieši apzinās sociālās atstumtības cēloņus un izstrādās ieteikumus to novēršanai.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 30. augustam. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 22 967 eiro, tās 100% apmērā tiek segtas no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem.

 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā likumā noteiktā termiņā varēs iepazīties sadaļā “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Plānots, ka nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde notiks 24. septembrī.