Īstenojot projekta aktivitātes, Lielupes kreisā krasta nostiprināšanas ieceri, šī gada 16.jūnijā atkārtoti ir izsludināts iepirkumu konkurss ID Nr. JPD 2020/67 “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” un 29.jūnijā atkārtoti – iepirkumu konkurss ID Nr. JPD 2020/70 “Būvuzraudzība Lielupes krasta nostiprinājuma izbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūvei posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā”.

image

Izsludināto iepirkumu konkursu mērķis ir realizēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts” 2019.gadā izstrādāto būvprojektu “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros”, kam 2019.gada 2.decembrī ir veikta Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.4-2018-116 (1377).

 

Būvdarbu izpildes ietvaros tiks veikta Lielupes kreisā krasta, posmā no Rīgas ielas (zemes gabala kadastra Nr.13000093911) līdz Plūdu ielai (zemes gabala kadastra Nr.13000098508) nostiprinājuma izbūve. Krasta nostiprinājumu tiek paredzēts veidot no ģeokompozītmateriālu stikla šķiedras rievpāļu atbalstsienas (rievsienas) un  dzelzsbetona atbalsta sienas, atjaunojot esošos krasta nostiprinājuma posmus. Lai nodrošinātu vides pieejamību Lielupei, tiek paredzēts izbūvēt noejas kāpnes no krasta aizsardzības būves konstrukcijām līdz gultnes līmenim. Peldlīdzekļu ielaišanai ūdenī tiek paredzēts izbūvēt slipus.

 

Lai nepieļautu gruntsūdens līmeņu paaugstināšanos ar krasta nostiprinājuma būvēm, un nodrošinātu ar ūdeni nepiesātinātu grunti, tiek paredzēts izbūvēt drenāžas sistēmas ar akām un vienvirziena vārstiem ar ūdens iztekām virs vasaras mazūdens perioda ūdens līmeņa.

 

Būvdarbu izpildi paredzēts veikt 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

 

Būvdarbus tiek plānots veikt projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” Nr.5.1.1.0/17/I/008 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas ietvaros. Projektu plānots pabeigt līdz 2021.gada beigām.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4 880 631.74 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 230 000.00 eiro, valsts budžeta dotācija ir 211 687.51 eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums 1 438 944.23 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 1 199 564.56 eiro un neattiecināmo izmaksu summa ir 239 379.67 eiro.