Noslēgusies Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana, tās laikā līdz 20. jūlijam saņemti gandrīz 400 iedzīvotāju iesniegumi ar priekšlikumiem. Paldies iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu publiskajā apspriešanā!

image
Attēla autors: FOTO NO JŪRMALAS DOMES ARHĪVA

Apspriešanas laikā saņemtie iesniegumi un priekšlikumi tiks virzīti izskatīšanai Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. Līdz augusta beigām tiks apkopoti saņemtie priekšlikumi un iesniegumi, septembrī darba grupa tos izskatīs, un tiks lemts par nepieciešamību izstrādāt pilnveidoto teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, lai to nodotu atkārtotai publiskajai apspriešanai. Pilnveidoto pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu redakciju iecerēts apstiprināt līdz gada beigām.

 

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas publiskās apspriešanas sanāksmes. Tām sekot līdzi varēja arī tiešraidē pašvaldības “Youtube” kanālā, ieraksti ikvienam interesentam arī šobrīd ir pieejami skatīšanai internetā www.youtube.com/jurmalalv. 

 

Apspriežamo jautājumu loks ir bijis ļoti plašs, un visvairāk iedzīvotāju iesniegumu saistīti ar viņiem piederošo nekustamo īpašumu attīstību. Visā Jūrmalas teritorijā daudzos iedzīvotāju iesniegumos ir ierosinājumi samazināt minimālo jaunveidojamā zemesgabala platību un palielināt apbūves blīvumu. Aktuāla ir kopīpašnieku vēlme sadalīt zemesgabalus, lai izbeigtu kopīpašumu.

 

Vairāki desmiti iesniegumu ir par zemes vienībām Valteros (Valteri 0701 un Valteri 0601) ar aicinājumu mainīt funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves teritorijas, kas tika noteikts iepriekšējos teritorijas plānojumos, uz dabas un apstādījumu teritoriju. Tāpat iedzīvotāji iebilduši pret kapu teritorijas iezīmēšanu zemesgabalā Krastciems 0501 – tas tiks ņemts vērā, izstrādājot grozījumu pilnveidoto redakciju.