Turpinās teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana
Publicēts: trešdiena, 1.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

No 2020.gada 10. jūnija līdz 2020. gada 20. jūlijam turpinās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata projekta publiskā apspriešana. 

image

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē iepriekš jāpiesakās pa tālruni vai e-pastā:

  • rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622;
  • solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 67751590.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus publiskās apspriešanas laikā – līdz 20. jūlijam – var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī pa pastu Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi, un tā grozījumi tiek izstrādāti visai pilsētas administratīvajai teritorijai. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi plānots pabeigt 2020. gadā.

 

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma izstrādātāja ir SIA “Metrum”, Ģertrūdes iela 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese metrum@metrum.lv.

Dokumenti ar paskaidrojumiem un grafiskiem materiāliem pieejami valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_11147 un Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv/docs/k20/l/k200092.htm.

 

Priekšlikumus plāna grozījumiem ērtā un pārskatāmā formā iesniedzēji un citi interesenti var apskatīt portālā jurmala.tergis.lv, kas izstrādāts īpaši Jūrmalas teritorijas plānojumu grozījumiem.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un vides pārskatu izdrukas formā var iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv!

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE