Darbība

  • kontrolē pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;
  • pārbauda pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
  • kontrolē vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;
  • veic uz risku novērtējumu balstītus sistēmas iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību;
  • sniedz priekšsēdētājam ziņojumu par veiktajām revīzijām un iekšējiem auditiem;
  • sniedz priekšsēdētājam ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
  • veic revīziju un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
  • sniedz konsultācijas domes struktūrvienībām un iestādēm, lai sekmētu pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību mērķu sasniegšanu;
  • koordinē iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu;
  • veic Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās.

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas revīzijas un audita nodaļas nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 34)

Kontakti 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Revīzijas un audita nodaļa

revizija [at] jurmala.lv