Datums 26. janvāris, 2023
Laiks10.00
Vieta Jūrmalas valstspilsētas administrācijā Jomas ielā 1/5

Ar lēmumprojektiem var iepazīties sadaļā Domes sēžu darba kārtības un dokumentu projekti.

Domes sēdes tiešraidei varēs sekot sadaļā Tiešraides un ieraksti.

10.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe

10.05

 1.  

Par atļauju amatu savienošanai

L. Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

E. Venters

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

A. Šveica

 

10.10

 1.  

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu

R. Valdmane

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

B. Birzniece

10.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

E. Bučs

 

 1.  

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Grāmatu virpulis”

M. Jēkabsone

10.20

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

I. Pāvule-Vītola

 

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

O. Poldsepa

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

G. Liepiņa

10.25

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas  “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Bērnu integrācija pirmsskolā/ 3C (Connect Childhood education with the Community)” projekta īstenošanu

N. Stupele

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) finansētā projekta “Mācību mobilitātes skolu sektorā” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projektu „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work”  noslēgumu

 

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

T. Vaišļa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 17. septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

E.Majore

10.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība”

J. Rāfelds

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam”

 

 

 1.  

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

 

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

 

10.35

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/031) īstenošanai

K. Hermane

 

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/002 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” īstenošanai

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2022 .gada 22 .decembra saistošajos noteikumos Nr.62  “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023 .gada budžetu”

 

10.40

 1.  

Par būves nojaukšanu Riekstu ielā 10, Jūrmalā

G. Ūķis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

V. Zvejniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumā Nr. 123 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmuma Nr. 166 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 238 “Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu iela 5, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Jaunā ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upmalas ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rītupes ielā 23, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūsiņu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Muižas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas, sadales un apvienošanas apstiprināšanu Lašu ielā 22, Jūrmalā, Lašu ielā 24, Jūrmalā, Lašu ielā 26, Jūrmalā, Lašu ielā 28, Jūrmalā, Lašu ielā 1112, Jūrmalā, Lašu ielā 1113, Jūrmalā, Lašu ielā 1111, Jūrmalā, adreses piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Viņķu ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 8. augusta lēmumā Nr. 481 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu”

 

10.50

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-226, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G. Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-1 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-41, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-9 - 43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

10.55

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S. Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Skolas ielā 71, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Kanālu iela 0044, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Steķu iela 2616, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Dāvja iela, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0066, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

 

 

 1.  

Par valsts īpašumā esošā zemesgabala Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

11.05

 1.  

Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumi

L. Tesnova