Sporta pasākumu līdzfinansēšanas mērķis ir atbalstīt Jūrmalas pilsētai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu norisi, tai skaitā sekmēt augsta līmeņa valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību norisi. Atbilstīgi nolikumam uz atbalstu var pretendēt pasākumi, kas Jūrmalā norisinājušies vismaz trīs gadus.

Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienam pasākumam ir līdz 90% no pasākuma īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk kā 35 000 EUR.

Obligāta prasība iesniedzējam – pasākuma īstenošanai nodrošināt atsevišķa norēķinu konta bankā atvēršanu, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar pasākuma īstenošanu saistītie līdzekļi.

Pieteikums par nākamajā kalendārajā gadā plānoto pasākumu organizēšanu jāiesniedz Jūrmalas Sporta servisa centrā līdz pārskata gada 15.septembrim.