Pašvaldība Sabiedrība Vide
Attīstītāja ieceres pilnveidotais priekšlikums. Vizualizācija
Attīstītāja ieceres pilnveidotais priekšlikums. Vizualizācija

Jūrmalas dome lēmusi nodot publiskai apspriešanai pilnveidoto teritorijas lokāplānojumu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402, Jūrmalā. Iedzīvotāji viedokļus un priekšlikumus aicināti izteikt līdz 10. martam.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas Jūrmalas teritorijas plānojumā, lai radītu daudzfunkcionālu pilsētas apbūves kvartālu, veicot bijušās viesnīcas “Rīgas līcis” teritorijas un ēku sakārtošanu. Ar pilnu paziņojuma tekstu ir iespējams iepazīties šeit.

  • Publiskās apspriešanas sanāksme notiks hibrīdrežīmā 2024. gada 27. februārī plkst. 17.00 Jūrmalas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5. 
  • Attālinātu dalību sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2024. gada 27. februārim plkst. 13.00, rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv vai pa tālruni 29425622.
  • Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un arī Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1. stāva vestibilā. Informācija par publisko apspriešanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas risinājumiem būs apskatāma pie lokālplānojuma teritorijas.
  • Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28997.

Bijušās viesnīcas “Rīgas līcis” teritorijas plānojums izstrādāts, lai īstenotu būvniecības ieceri

2022. gadā Jūrmalas domē saņemts privāta attīstītāja ierosinājums atjaunot un sakārtot degradētu teritoriju Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402, Jūrmalā.  Investori izrādījuši interesi šajā teritorijā izveidot pieczvaigžņu viesnīcu un dzīvojamo apartamentu kompleksu. Iecere paredzēja sakārtot teritoriju, ņemot vērā dabas vērtības, ekspertu novērtējumu un ieteikumus, kā arī paredzēja esošās ēkas pārbūvi, tostarp apjoma palielināšanu un apbūves intensitātes palielināšanu.

Bijušās viesnīcas “Rīgas līcis” teritorija
Vēsturiskas ēkas

Ieceres īstenošanai tika izstrādāts lokālplānojums, kas 2023. gadā nodots publiskai apspriešanai un jūrmalnieku viedokļu un priekšlikumu uzklausīšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2023. gada 20. jūlija līdz 2023. gada 18. augustam, un tās laikā saņemti 86 iedzīvotāju iesniegumi. 2024. gada janvāra sēdē Jūrmalas dome jau pilnveidoto lokālplānojuma redakciju lēma nodot jūrmalnieku vērtējumam.

Lokālplānojums paredz mainīt pieļaujamos būvapjomus un apbūves intensitāti

Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir veikti labojumi un papildinājumi saistībā ar ēku būvapjoma risinājumiem, samazinot noteikto maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti. Tāpat ir pārskatīti noteiktie apbūves ierobežojumi gar ielām un blakus esošo zemesgabalu robežām, kā arī veiktas izmaiņas, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām; veikti arī citi precizējumi.

Ar visiem teritorijas plānošanas paziņojumiem var iepazīties sadaļā Būvniecība–Paziņojumi par teritorijas plānošanu.