Darbība

  • pieņem lēmumus nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanai; ēku un būvju pirmreizējai reģistrācijai Zemesgrāmatā.
  • izsniedz Zemes komisijas sēdes protokola izrakstus zemes robežu plānu pasūtīšanai Valsts zemes dienestā, zemes piešķiršanai īpašumā vai lietošanā, izpirkšanai par sertifikātiem, īpašuma tiesību atjaunošanai, ēku reģistrācijai Zemesgrāmatā (dzīvojamās ēkas īpašnieki, bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki, vai dārzkopības sabiedrību biedri), zemes lietošanas mērķu noteikšanai, zemes gabala novērtēšanai. 

Zemes komisijas sastāvs

  • Jolanta Gau – komisijas priekšsēdētāja;
  • Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;
  • Dace Briede – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekte;
  • Rita Ansule – Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
  • Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Jūrmalas biroja vadītāja;
  • ar padomdevēja tiesībām – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

Dokumenti

Par zemes komisiju (2009. gada 27. augusta lēmums Nr. 666)