Sociālie pakalpojumi

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Grupu dzīvoklis

Higiēnas centrs

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušajiem (pansionāts)

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (krīžu centrs)

Nakts patversme

Pavadoņa pakalpojums

Servisa dzīvoklis

Sociālais darbs ar klientiem

Sociālā rehabilitācija noteiktām personu grupām par valsts budžeta līdzekļiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un pilngadīgām personām, kuri atkarīgi no psihoaktīvām vielām  (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Specializētā darbnīca

Speciālā transporta pakalpojumi

Zupas virtuves pakalpojumi

 

Sociālā palīdzība:

- pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
- dzīvokļa pabalsts;
- veselības aprūpes pabalsts;
- pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;
- pabalsts uzturam;
- pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
- pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

 

Pašvaldības palīdzība pilsētas iedzīvotājiem, neizvērtējot ģimenes ienākumus:

- pabalsts garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim;
- pabalsts aizbildnim;
- pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim;
- pabalsts jaundzimušo aprūpei;
- pabalsts politiski represētajām personām;
- pabalsts ilgdzīvotājiem;
- pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā;
- pabalsts personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā;

- pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
- apbedīšanas pabalsts;
- pabalsts kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;

- pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm;

- pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē;

- pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām.

 

Sociālās garantijas bāreņiem:

- pabalsts bērniem bāreņiem dzīvojamās telpas īrēšanai; 

- pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa, audžuģimenē vai internātskolā;

- pabalsts bērnam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās; 

- pabalsts bērniem bāreņiem izglītības iegūšanai.