Projekta nosaukums,

projekta iesniedzējs

 

Projekta mērķis

Plānotais projekta īstenošanas laiks un budžets (eiro)

Projekta pasākumi

“Spēlējam Kronenbergu”

 

Biedrība “Kronenbergs un Draugi”

 

Stiprināt latviskās vērtības sabiedrībā, iesaistīt  sociāli  mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, radīt dzīvesprieku un aktivizēt savstarpējo pozitīvo komunikāciju

01.04.2018.–06.06.2018.

 

2370 (tai skaitā JPD līdzfinansējums 2015)

Projekta ietvaros dažās Jūrmalas pilsētas izglītības, sociālās aprūpes un veselības veicināšanas iestādēs tiek nodrošināti 16 pasākumi, kuros Nacionālā teātra aktieris Zigurds Neimanis runā A.Kronenberga darbu “Mazais Ganiņš” un notiek interaktīvas saskarsme ar auditoriju – sarunas pieaugušo auditorijai, zīmēšana un rīmēšana bērniem.

“E-prasmju apguve sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā 50+"

 

Nodibinājums “Fonds–Jūrmala cilvēkam”

 

Sekmēt e-prasmju apguvi cienīgai, pilnvērtīgai un aktīvai nodarbinātībai vecumā no 50 gadiem, kā arī senioru atstumtības, nevajadzības un nepilnvērtības sajūtas mazināšanai, pieejamo iespēju pilnvērtīga izmantošana

02.05.2018.–30.03.2019.

 

7777 (tai skaitā JPD līdzfinansējums 6999)

Projekta ietvaros tiek sniegta palīdzība Jūrmalas  iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem gan grupas nodarbību gan individuālo konsultāciju veidā. Nodarbības un konsultācijas tiek organizētas Dienas centra pensijas vecuma personām Kauguros, kā arī Slokā un Bulduros. Iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem tiek uzlabotas zināšanas un attīstītas prasmes jauno tehnoloģiju pielietošanā, iegūstot iespēju uzzināt jaunāko informāciju par aktualitātēm pašvaldībā,  izmantojot ikdienas dzīvē noderīgas moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, samazinot dažādās institūcijās pavadīto laiku, kā arī nodrošinot sabiedrisko līdzdalību senioriem ar pārvietošanās grūtībām. Tiek uzlabota iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem konkurētspēja, novēršot diskrimināciju darba tirgū. Tāpat projekta dalībnieki tiek apmācīti viedtālruņu lietošanai, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli.

"Motivācija. Integrācija. Dzīve. II"

 

Nodibinājums “Mūsu Sabiedrībai”

 

Sekmēt Jūrmalas pilsētas bezpajumtnieku motivāciju pozitīvām pārmaiņām un integrāciju sabiedrībā.

01.10.2018.–15.03.2019.

 

3603 (tai skaitā JPD līdzfinansējums 3242)

Projekta ietvaros Jūrmalas Nakts patversmes klienti tiks iesaistīti kopējās motivējošās aktivitātes, apmeklēs kultūras pasākumu, piedalīsies talkā, izgatavos Ziemassvētku suvenīrus tikuma attīstības veicināšanai un pasniegs tās citām sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, piedalīsies karjeras, higiēnas dienās un sporta dienā.

“No sirds uz sirdi”

 

Draudze “Evaņģēlisko kristiešu baznīcas "Jaunā paaudze" Jūrmalas draudze”

 

 

Veicināt  sabiedrības integrācijas procesu Jūrmalas pilsētā, organizējot  inovatīvus sociālās atstumtības mazināšanas pasākumus cilvēkiem, kas nonākušās krīzes situācijā, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām. Veicināt veselīgu vidi ģimenē, aktualizēt sabiedrībā ģimenes vērtības tēmu, sagatavot ģimenes, kas vēlās kļūt par audžu ģimenēm; palīdzēt jauniešiem veidot veselīgas attiecības ar pretējo dzimumu.

15.06.2018.–30.11.2018.

 

3020 (tai skaitā JPD līdzfinansējums 2661)

Projekta ietvaros tiks organizēti septiņi motivējošie semināri, kas dos cilvēkiem praktiskus risinājumus dzīves situācijas uzlabošanai. Dalībniekiem būs iespēja  apspriest svarīgus jautājumus ar profesionāliem juristiem un psihologiem. Pēc katra semināra tiks veidotas atbalsta grupas, kas turpinās darboties arī pēc projekta noslēgšanās.  

“Masļeņica”

 

Biedrība  “IRGA”

 

Popularizēt mazākumtautību kultūras mantojumu.

15.02.2018.–02.03.2018.

 

3912 (tai skaitā JPD līdzfinansējums 3472)

Pasākuma “Masļeņica” rīkošana ar dziedātāju, cirka mākslinieku dalību, dažādu tradicionālo spēļu, dziesmu un deju elementiem.   

„Represēto personu diskusiju atbalsta grupa ar mērķi mazināt pārdzīvojumu pieredzes radīto stresu”

 

Biedrība “Alternatīvā Akadēmija Trešais vecums”

 

Palīdzēt Jūrmalas pilsētas politiski represētām personām iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs, uzlabot  psiholoģiskās veselības stāvokli, paplašināt saskarsmes loku, pārvarēt sociālo izolāciju, pilnveidot un pielietot zināšanas, kā arī sekmēt represēto personu pārdzīvojumu  pieredzes apzināšanu, vienlaikus saglabājot piemiņu par pagātni jaunās paaudzes izglītošanā.

10.04.2018.–09.04.2019.

 

7528 (tajā skaitā JPD līdzfinansējums 5928)

18 nodarbības diskusiju-atbalsta grupās represētām personām;                                                       4 semināri represētajām personām par pārdzīvojumu pieredzes apzināšanas nozīmīgumu;    Jūrmalas Valsts Ģimnāzijas skolēnu piedalīšanās Jūrmalas nodaļas Politiski represēto personu konference”-2018.gada oktobrī ar skolēnu  izrādi
“Likteņstāsti”. Projekts veicinās represēto personu kopīgas aktivitātes, solidaritāti, savstarpējās pozitīvās attiecības un toleranci; tiek sniegtas jaunas zināšanas un attīstītas prasmes, kā šīs zināšanas pielietot psiholoģiskās veselības uzlabošanai un stresa mazināšanai.

 

„Garīgās vērtības – ceļš uz vienotu sabiedrību”

 

Nodibinājums "Jūrmalas Veselības tūrisma asociācija"

 

Veidot tādu sabiedrības modeli kur dažādu tautību un atšķirīgās valodās runājoši Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji iepazītu viens otru un veidotu kopīgu dialogu;  dažādu paaudžu un dažādu kristīgo konfesiju piederīgo integrācija, sabiedrības saliedēšana.  

 

01.08.2018.–15.10.2018.

 

1865 (tajā skaitā JPD līdzfinansējums 1678)

Četri pasākumi Jūrmalā, kuros aicināti piedalīties dažādu kristīgo konfesiju piederīgie; divi izbraukumi uz Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baziliku, savstarpējas diskusijas par ticības un citiem sadzīves jautājumiem.