Projekta nosaukums, projekta iesniedzējs

 

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks

Projekta budžets, euro

(kopēja summa un pašvaldības līdzfinansējums)

Projekta pasākumi

“Mūzikas tilts”

 

Nodibinājums “Jūrmalas mūzikas vidusskolas Atbalsta fonds”  

 

Veicināt sabiedrības integrāciju, kultūrizglītību un līdzdalību Jūrmalā.

17.05.2017.– 20.01.2018.

 

 

3457,92

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 2803,34)

 

 

Projekta ietvaros tika novadīti septiņi  muzikāli izglītojošie pasākumi (koncerti, koncertlekcija, tematiskie muzikālie pasākumi) Jūrmalas pašvaldības iestādēs: Dienas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,

PI “Sprīdītis”,

Vaivaru pamatskolā,

Dienas centrā romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, u.c.

29 936,63 (tai skaitā JPD līdzfinansējums   25 957,22 noslēgumā Dzintaru koncertzālē novadīts Adventa koncerts, kuru apmeklēja visu iesaistīto iestāžu klienti - vairāk nekā 400 klausītāju un  uzstājās 150 Jūrmalas vidusskolas audzēkņi

“E-prasmju apguve sociālās iekļaušanās veicināšanai vecumā 50+"

 

Nodibinājums “Fonds–Jūrmala cilvēkam”

 

Sekmēt e-pasmju apguvi cienīgai, pilnvērtīgai un aktīvai nodarbinātībai vecumā no 50 gadiem, kā arī senioru atstumtības, nevajadzības un nepilnvērtības sajūtas mazināšanai, pieejamo iespēju pilnvērtīga izmantošana.

17.05.2017.–15.04.2018.

7571,20

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 6813,90)

 

 

 

 

 

Projekta ietvaros tika sniegta palīdzība Jūrmalas  iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem gan grupas nodarbību, gan individuālo konsultāciju veidā. Nodarbības un konsultācijas tika organizētas Dienas centra pensijas vecuma personām. Pateicoties projekta īstenošanai, iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem tiek uzlabotas zināšanas un attīstītas prasmes jauno tehnoloģiju pielietošanā, iegūstot iespēju uzzināt jaunāko informāciju par aktualitātēm pašvaldībā,  izmantojot ikdienas dzīvē noderīgas moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, samazinot dažādās institūcijās pavadīto laiku, kā arī nodrošinot sabiedrisko līdzdalību senioriem ar pārvietošanās grūtībām. Projekta rezultātā tiek uzlabota iedzīvotāju vecumā virs 50 gadiem konkurētspēja ar jaunākiem darba ņēmējiem, novēršot diskrimināciju darba tirgū. Tāpat projekta dalībnieki tiek apmācīti viedtālruņu lietošanai, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli.

"Motivācija. Integrācija. Dzīve."

 

Nodibinājums “Mūsu Sabiedrībai”

 

Sekmēt Jūrmalas pilsētas bezpajumtnieku motivāciju pozitīvām pārmaiņām un integrāciju sabiedrībā.

01.10.2017.– 15.01.2018.

2290,54

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 2061,49)

 

 

Projekta ietvaros Jūrmalas nakts patversmes klienti tika iesaistīti kopējās motivējošās aktivitātes, apmeklēja kultūras pasākumu, piedalījās talkā, tikās ar profesionālo psihologu un atkarības mazināšanas specialistu.

“Lai top!”

 

Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība”

 

Turpināt attīstīt vājredzīgo, neredzīgo personu radošo potenciālu un pašizaugsmi, kā arī sekmēt integrāciju sabiedrībā un sadarbību starp citām līdzīgām organizācijām, tādējādi mazināt šo cilvēku sociālo atstumtību, iesaistīt tos sabiedrības dzīvē, atbilstoši viņu spējām un interesēm

15.07.2017 –15.12.2017.

 

 

3689,00

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 3315,00)

 

 

Projekta ietvaros iedzīvotāji ar redzes traucējumiem nodarbojās ar floristiku, ēdienu gatavošanu un amatniecību. Tika izgatavota recepšu grāmata gan palielinātā rakstā, gan brailā. Projekta dalībnieki devās pieredzes apmaiņas izbraukumos uz Liepāju, kur apguva iemaņas ādas apstrādē un apmeklēja “Veldres dārzu”, kuru izveidojuši cilvēki ar redzes traucējumiem. Pateicoties šiem pasākumiem, projekta dalībnieki guva iespēju radoši izpausties, apzināties spējas un talantus, atrast domubiedrus un drošāk justies sabiedrībā.   

“Multikulturālā integratīvā vokālā ansambļa skaņās”

 

Biedrība  “POPFESTJŪRMALA”

 

Veicināt mazākumtautību  pārstāvju vēlēšanos saglabāt un attīstīt savu etnisko un kultūras identitāti; iepazīstināt  Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus ar latviešu, armēņu, krievu, romu kultūras un citu kultūru tradīcijām, izveidot koncertprogrammu, kurā tiktu iekļautas mazākumtautību kā arī latviešu mūzikas tradīcijas, sasniedzot plašu un daudznacionālu kā arī dažādu paaudžu auditoriju.

26.06.2017.–25.06.2018.

3444,00

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 2518,00)

Projekta gaitā notika regulāras vokālas nodarbības, repertuāra izveide un apguve,    iekļaujot  dziesmas dažādās mazākumtautību valodās, kā arī latviešu valodā, kocertprogrammu gatavošana, trīs koncerti: Latvijas valsts svētku, Ziemassvētku un Mātes dienas koncerts. Uz koncertiem aicināti pašvaldības iestāžu un centru klienti. 

„Liktenis mūs apvienoja”

 

Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība”

 

Palīdzēt Jūrmalas pilsētas politiski represētām personām iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs, mazināt to sociālo atstumtību, veicināt aktīvu savstarpējo sadarbību ar latviešu tautas tradīcijām.

08.06.2017.– 08.02.2018.

3965,93

(tai skaitā

JPD līdzfinansējums 3565,89)

Projekta laikā Jūrmalas pilsētas politiski represētās personas apmeklēja Likteņdārzu,  ikgadējo Latvijas politiski represēto personu salidojums Ikšķilē. Kauguros norisinājās  Politiski represēto personu konference. Tās ietvaros tika sniegta informācija par Jūrmalas pilsētas šīsdienas ekonomiskajām un sociālajām aktualitātēm; tika pieaicināti dažādu jomu pārstāvji, ar mērķi aptvert problēmjautājumus to turpmākai risināšanai; dalībniekiem bija iespēja satikt pazīstamo režisoru Pēteri Krilovu.

Politiski represētās personas atkārtoti satiekas  Ziemassvētku pasākumā. Projekta noslēgumā tika novadītas tikšanas ar Jūrmalas Jaunsargu pārstāvjiem, vienojot paaudzes.

 

„Pop-up darbnīca ģimenēm”

 

Nodibinājums "Brīvo mākslinieku apvienība "Pieaugušie bērni""

 

 

Veicināt sabiedrības, īpaši ģimeņu dažādu paaudžu līdzdalību, saliedētību un iniciatīvas sajūtu; palīdzēt Jūrmalas iedzīvotājiem apzināties sevi kā pilsētas daļu, apzināt pilsētas sniegtos materiālus, dabas un kultūras rezursus un tos izmantot, veidojot savas brīvā laika pavadīšanas, kopīgās ģimenes un izklaides aktivitātes.

 

05.09.2017.–11.12.2017.

5518,04 

(tai skaitā JPD līdzfinansējums 4879,60)

 

Skolēnu brīvlaikā bērniem un ģimenēm tika noorganizētas radošās darbnīcas ar mērķi palīdzēt dalībniekiem apgūt dažādas prasmes, kas veicinās kvalitatīvi pavadīt brīvo un izklaides laiku kopā ar draugiem, ģimeni vai pilsētvidē. Dalībnieki veidoja kopīgu pilsētas spēli un mākslas darbu, veicinot piederības sajūtu pilsētai un apziņu par savu ieguldījumu vides veidošanā.