Lai nodrošinātu valstī noteiktos drošības pasākumus un ievērotu likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” prasību izpildi, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.  Bāriņtiesas speciālistu kabinetā var atrasties ne vairāk kā viena persona, vai vairāki vienas ģimenes locekļi. Aicinām izvērtēt iespēju neskaidros jautājums risināt attālināti.

Galvenie uzdevumi:

 • Bāriņtiesa ir iestāde, kura primāri nodrošina nepilngadīgu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību.
 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.
 • Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.
 • Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
 • Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.
 • Lemj par adopciju un dod atzinumu.

 

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

 

Kontakti

adrese:

Dubultu prospektā 1 (2.stāvā)

e-adese:

barintiesa@jurmala.lv

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000091456

priekšsēdētāja p.i.:

Olita Balciune

e-pasts:

olita.balciune@jurmala.lv

Bāriņtieas kontakti: šeit

pieņemšanas laiki:

pirmdiena plkst. 9.00–12.00

ceturtdiena plkst. 15.00–18.00

Bāriņtiesas sēdes:    

otrdienās plkst.9.00–17.00,
nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas ārkārtas sēdes.

neatliekamos gadījumos informācija tiek pieņemta un konsultācijas sniegtas pa tālruņiem:

67764573, 67761731, 28639787

iesniegumi tiek pieņemti:

pirmdiena – trešdiena plkst. 9.00–17.00

ceturtdiena plkst. 9.00–18.00

piektdiena plkst. 8.30–15.30

Ārpus bāriņtiesas darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, gadījumos, ja tiek apdraudēta bērna vai aizgādnībā esošas personas veselība vai dzīvība, jāvēršas Valsts vai pašvaldības policijā.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūlija nolikums Nr.17 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.205           

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2019.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2018.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2017.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss