Informācija par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā.

Informācijas sagatavota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”41.punktu.