Jūrmalas pašvaldība izsludinājusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursus un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai dažādās jomās.

image

Atbalstāmās nozares

Tiks atbalstīti projekti publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, sabiebrības integrācijas pasākumu veicināšanai, veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanai, sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības sekmēšanai un kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās noslēgšanas brīža, un maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstīgi noteiktajām prioritātēm. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 31. janvāris.

 

Kas var pieteikt projektus

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai jābūt Jūrmalas administratīvajā teritorijā, faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana

Projektu prioritātes:

* publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;

* publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;

* publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Baiba Birzniece: Baiba.Birzniece@jurmala.lv.lv, tālr. 67511483.

 

Sabiebrības integrācijas pasākumu īstenošana

Projektu prioritātes:

* nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā;

* pilsoniskā sabiedrība un mazākumtautību integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana un piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai;

* sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu integrācija.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana

Projektu prioritātes:

* inovatīvi pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un garīgās veselības veicināšanai;

* pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fiziskās aktivitātes;

* pasākumi atkarības vielu ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes smēķēšanas izplatības, pārmērīga alkohola lietošanas un narkotisko un toksisko vielu lietošanas samazināšanai;

* pasākumi mutes un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

Kontaktpersona – Raimonda Dakša: Raimonda.Dakša@jurmala.lv, tālr. 67767347.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

 

Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai

Projektu prioritātes:

* palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību;

* sekmēt pilsētas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

* veicināt sabiedrības atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 2000 eiro.

Kontaktpersona – Ilze Černovska: Ilze.Cernovska@jurmala.lv, tālr. 677511487.

 

Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Projektu prioritātes:

* kultūras norišu daudzveidība Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;

* projekti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);

* projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu, to skaitā Latvijas simtgadei veltīti projekti.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

 

Informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 31. janvāris.

Ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Atbalsts projektu īstenošanai.