26. septembra domes sēdē
Publicēts: ceturtdiena, 3.oktobris, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 26.septembrī pieņemti vairāki ar pilsētas attīstību saistīti lēmumi.

image

Attēlā: Ķemeru daudzfunkcionālā dabas tūrisma centrā plānota pastāvīgā ekspozīcija par dabu un cilvēka mijiedarbību ar to.

Ekspozīcijas tehnisko projektu izstrādāja SIA “Dd Studio” apvienībā ar SIA “Solavi”, centra koncepcijas un satura veidošanā iesaistīti

Latvijas Universitātes zinātnieki un pētnieki kopā ar dažādu jomu ekspertiem.

 

Piesaistīs finansējumu dabas tūrisma centra izveidei Ķemeros

Lai attīstītu jaunu tūrisma un izglītības pakalpojumu Ķemeros, paredzēts uzbūvēt daudzfunkcionālu un interaktīvu dabas tūrisma centru Emīla Dārziņa ielā 28. Blakus centram, Tūristu ielā 17, tiks izveidota funkcionāli papildinoša teritorija – meža parks. Kopumā paredzēts revitalizēt šobrīd degradētu teritoriju gandrīz 23 ha platībā, kā arī izveidot jaunas darbavietas.

Lai piesaistītu Eiropas Savienības fondu finansējumu, Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros”.

Ja projekts tiks atbalstīts, tas jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta iesniegumā iekļautās būvprojektu izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas tiek rēķinātas 13 067 267 eiro apjomā, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 9 603 000 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 5 005 669 eiro.

 

Plāno dabas tūrisma centra ekspozīciju

Plānots, ka drīzumā sāks veidot Ķemeru daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra pastāvīgo ekspozīciju. Tās satura izveidei ir piesaistīti Latvijas Universitātes vadošie zinātnieki un pētnieki. Izmantojot mūsdienīgus, inovatīvus, interaktīvus un multimediālus ekspozīcijas veidošanas paņēmienus, ekspozīcija būs Latvijā unikāls dabas tūrisma objekts.

Lai piesaistītu finansējumu ekspozīcijas izveidei, Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros”.

Ja projektu atbalstīs, tas tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 4 539 818 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 994 331 eiro; valsts un pašvaldības līdzfinansējums ir 2 728 198 eiro; neattiecināmās izmaksas ir 817 289 eiro, kas paredzētas pamata ekspozīcijas izveidei un kas pārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

 

Siltinās Jūrmalas teātra ēku

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu Jūrmalas teātra ēkā Muižas ielā 7. Projektā paredzēts siltināt ēkas konstrukcijas, nomainīt durvis un logus, izbūvēt jaunu jumta segumu, pārbūvēt apkures sistēmu un veikt citus darbus.

Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. jūlijam. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 726 676 eiro, tai skaitā attiecināmo izmaksu summa ir 588 191 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 165 254 eiro, bet nacionālais publiskais līdzfinansējums – 422 937 eiro. Neattiecināmās izmaksas – 138 485 eiro – tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

 

“Lidl” atļauj būvēt piebraukšanas ceļu

Jūrmalas pilsētas dome atļāva SIA “Lidl Latvija” par saviem naudas līdzekļiem izbūvēt Raudas ielu Kauguros, kas nodrošinātu piekļuvi projektējamajam tirdzniecības centram Talsu šosejā 40. Piebraukšana tirdzniecības centram tiek plānota no Raudas ielas, kas šobrīd nav izbūvēta. Deputāti piekrita noslēgt vienošanos par izbūvētās ielas nodošanu pašvaldības īpašumā. Provizoriskās izmaksas ielas izbūvei ir 175 000 eiro.

Par tirdzniecības centra būvniecības ieceri tika veikta publiskā apspriešana, kuras laikā tika saņemtas 97 personu aptaujas anketas ar viedokļu atspoguļojumu, 77 anketās iecere kopumā ir atbalstīta.

Izbūvējot Raudas ielu, lielgabarīta transportu varēs novirzīt no Talsu šosejas, lai neradītu neērtības tirdzniecības centra apmeklētājiem un sastrēgumus pilsētas transporta kustībā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE