Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai  un veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanai.

image

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš:

  • sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai – 15.jūlijs,
  • veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanai – 15.jūlijs.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta - Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

 

Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam trešajā kārtā ir 7000 eiro.

 

Projektu prioritātes:

  • Pilsoniskā sabiedrība un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana, piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai un sociāli atstumto grupu iekļaušanas sabiedrībā.
  • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
  • Iedzīvotāju kopienu saliedētības vienojošo pasākumu organizēšana.

 

Kontaktpersona – Darja Kulagina; e-pasts darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam trešajā kārtā ir 4548,25 eiro.

 

Projektu prioritātes:

  • pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās;
  • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
  • pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu  jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās;
  • pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

 

Kontaktpersona – Olga Ļebedeva; e-pasts olga.lebedeva@jurmala.lv, tālr. 67767316.

 

Informācija par iniciatīvas projektu konkursiem un projekta pieteikuma veidlapas pieejamas šeit.