Īsumā par domes septembra sēdes lēmumiem
Publicēts: otrdiena, 9.oktobris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 27. septembra sēdē tika skatīti vairāk nekā 50 jautājumi: apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un citi.

image

Smels pieredzi dabas tūrisma jomā

Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai”.

Rīkojot pieredzes apmaiņas vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldībām, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, tiks bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, kas būs noderīgas, veidojot Ķemeros daudzfunkcionālu dabas tūrisma centru un meža parku, kas apvienos sabiedrības, tūrisma, dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas.

Dānijā apmeklēs zinātnes centru “Experimentarium”, Tivoli dārzus un “Tiho Brahe planetāriju”, savukārt Islandē idejas smels “Harpa” koncertzāļu un konferenču centrā un muzejā “Islandes vaļi”.

Projekts tiks īstenots no 2019. gada 1. marta līdz 30. augustam.

Projekta izmaksas ir 10 300 eiro, kopējās attiecināmās izmaksas – 10 064 eiro, no kurām Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 40 procenti.

 

Jaunieši apgūs medijpratību

“Nordplus” Jauniešu izglītības programmas projekts “Mediji vieno un šķir” ir jauniešu apmaiņas projekts, kurā līdzdarbojas Pumpuru vidusskolas (Latvija), Taholampi pamatskolas un vidusskolas (Somija) un Lunjas vidusskolas (Igaunija) skolēni.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu prasmes un zināšanas medijpratībā, attīstot kritisko domāšanu, atbildību un radošumu jauniešos. Projektā izstrādās arī mācību materiālus par medijpratības jautājumiem, ko varēs izmantot gan jaunieši, gan skolotāji.

Projektā jaunieši strādās grupās, diskutēs, organizēs radošās darbnīcas un veiks citas aktivitātes, kā arī gūs praktisku ieskatu mediju darba ikdienā, apgūstot darba specifiku un paši radot audio, video un foto darbus.

Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. augustam.

Pumpuru vidusskolas kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas ir 19 660 eiro, kur “Nordplus” programmas finansējums ir 100 procentu.

 

Starptautiskā projektā popularizēs zinātni

Deputāti atbalstīja Jūrmalas Valsts ģimnāzijas projekta “Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu partnerībā ar projekta vadošo partneri Jana Poskes ģimnāziju Tartu (Igaunija). Projekts tiek īstenots Ziemeļu Ministru padomes “Nordplus” Jauniešu izglītības programmā.

Popularizējot zinātni un stimulējot jauniešu aktīvu līdzdalību zinātniskajā pētniecībā,

tiks sniegts atbalsts Jūrmalas Valsts ģimnāzijas talantīgajiem skolēniem, dodot iespēju prezentēt savus pētījumus starptautiskā vidē, kā arī tiks uzlabotas Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāju un darbu vadītāju zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas prasmes.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 31. augustam.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas kā projekta partnera kopējās izmaksas ir 8620 eiro, kur Zviedrijas Augstākās izglītības padomes finansējums ir 100 procentu.

 

Sekmēs jauniešu uzņēmējdarbību

Jūrmalas pilsētas dome kā vadošais partneris piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā ES programmas “Erasmus+” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” sadarbībā ar projekta partneriem – nevalstisko organizāciju “Comitato Gemellaggi di Terracina” (Itālija) un Jēvles pilsētas pašvaldību (Zviedrija).

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmību un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. februāra līdz 31. oktobrim.

Projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 37 900 eiro, kas 100 procentu apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Atļauj nojaukt būves

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Dārzkopības ielā 24 un Mežsargu ielā 41. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Uzdeva sakārtot vidi degradējošas ēkas

Veicot nekustamā īpašuma – dzīvojamās ēkas un šķūņu – 4. līnijā 13 vizuālo un tehnisko apskati un izvērtējot faktiskos apstākļus, pieņemts lēmums ēkas minētajā adresē klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas.

Līdz ar to nekustamajam īpašumam tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības. Īpašniekiem uzdots sakārtot nekustamo īpašumu, veikt tā konservāciju vai nojaukt vidi degradējošās un cilvēku drošību apdraudošās būves.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 18. oktobrī.

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE