Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi saistībā ar īpašumu izmantošanu un iespējām iesniegt priekšlikumus izmaiņām Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, tiek pagarināts priekšlikumu iesniegšanas termiņš līdz 31. maijam.

image

Atgādinām, ka priekšlikumus var iesniegt situācijās, kad iedzīvotāji vēlas mainīt teritoriju atļauto izmantošanu un apbūves nosacījumus, piemēram, atļautos zemes izmantošanas veidus un apbūves parametrus (blīvumu, augstumu), jaunveidojamo zemes vienību platības, kā arī citos teritorijas plānojuma jautājumos.

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi ir izvērtēt plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt vajadzīgās izmaiņas, kā arī veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz pašvaldības interesēm teritoriju izmantošanā, tostarp noteikt un attēlot degradētās teritorijas.

 

Būtisks grozījumu izstrādes uzdevums ir veikt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas integrētu teritorijas plānošanu, ietverot izvērtējumu Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļai bez apbūves un risinājumus tās precizēšanai, ņemot vērā nacionālā līmeņa jūras un piekrastes telpiskās plānošanas dokumentus.

 

Izstrādājot grozījumus, tiks izvērtētas Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības attiecībā uz teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, lai veiktu izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā tiks veikti grozījumi, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, vērtējot to atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010–2030 un salāgojot ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem.

 

Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 15.martā ir pieņemts lēmums Nr.122 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”, līdz ar to apstiprinot darba uzdevumu un Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju - Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoru Edgaru Stobovu.  Ar minēto lēmumu un darba uzdevumu  Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

  • Izvērtēt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās izmaiņas.
  • Veikt nepieciešamos grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā Domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz pašvaldības interesēm teritoriju izmantošanā, tostarp, noteikt un attēlot degradētās teritorijas.
  • Veikt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas integrētu teritorijas plānošanu, ietverot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas bez apbūves daļas izvērtējumu un risinājumus tās precizēšanai’, ņemot vērā nacionālā līmeņa jūras un piekrastes telpiskās plānošanas dokumentus.
  • Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības attiecībā uz teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, veikt izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.
  • Izskatīt un veikt nepieciešamos grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, vērtējot to atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030 un salāgojot ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem.

 

Līdz 31. maijam aicinām rakstveidā iesniegt priekšlikumus:

  • Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015;
  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.