Vēl līdz 27. aprīlim iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus izmaiņām teritorijas plānojumā.

image

Priekšlikumus var iesniegt situācijās, kad iedzīvotāji vēlas mainīt teritoriju atļauto izmantošanu un apbūves nosacījumus, piemēram, atļautos zemes izmantošanas veidus un apbūves parametrus (blīvumu, augstumu), jaunveidojamo zemes vienību platības. Priekšlikumus un ierosinājumus var sniegt arī citos teritorijas plānojuma jautājumos.

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi ir izvērtēt plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās izmaiņas, veikt vajadzīgos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, ņemot vērā domes pieņemtos lēmumus attiecībā uz pašvaldības interesēm teritoriju izmantošanā, tostarp noteikt un attēlot degradētās teritorijas.

 

Būtisks grozījumu izstrādes uzdevums ir veikt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu un jūras piekrastes sauszemes daļas integrētu teritorijas plānošanu, ietverot Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves izvērtējumu un risinājumus tās precizēšanai, ņemot vērā nacionālā līmeņa jūras un piekrastes telpiskās plānošanas dokumentus.

 

Izstrādājot grozījumus, tiks izvērtētas Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības attiecībā uz teritoriju funkcionālajām zonām un to atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem, lai veiktu izmaiņas, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un paredzamās nākotnes tendences, kā arī kopīpašuma tiesisko regulējumu.

 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā tiks veikti grozījumi, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, vērtējot to atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010–2030 un salāgojot ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu, nozaru politikas plānošanas dokumentiem un tematiskajiem plānojumiem.

 

Līdz 2018. gada 27. aprīlim aicinām rakstveidā iesniegt priekšlikumus:

  • Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015;
  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.