Jūrmalas pilsētas dome informē iedzīvotājus un zemes īpašniekus par dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Aicinām iesaistīties un izteikt viedokli!

image

 

Dabas parks atrodas Jūrmalas pilsētas teritorijā. Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plānošanā ar savām zināšanām, pieredzi un ieteikumiem un lūdzam izteikt priekšlikumus dabas aizsardzības plāna izstrādei.

 

Pirmā šāda iespēja tikties klātienē, uzklausīt ekspertu viedokli un izteikt savas domas būs 2018.gada 28.martā plkst.18.00 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā 1. stāva Lielajā zālē, kur notiks informatīvā sanāksme par dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Tikšanās laikā interesenti tiks iepazīstināti ar dabas parka izveidošanas mērķiem un esošajām dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

 

Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

 

Dabas parks ir izveidots, lai saglabātu ar bioloģiski vecu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību jūras piekrastē. Kopš 1962. gada tas noteikts valsts aizsardzībā. Pati Ragakāpa ir aptuveni 17 metrus augsta un stāva kāple, kas īpaši izceļas uz lēzenā piekrastes reljefa fona. Lai dabas parka apmeklētājus iepazīstinātu ar teritorijā sastopamajām dabas vērtībām, parkā ir ierīkotas divas dabas takas. Teritorijā ir izvietoti informācijas stendi un soliņi, kā arī stāvākajās vietās uz takām ir ierīkotas kāpnes.

 

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr. 67557668, www.vkb.lv. Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.