Jūrmalas domes 26. oktobra sēdē kopumā tika skatīti vairāk nekā 70 jautājumi: pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli, apstiprināts Jūrmalas tūrisma attīstības rīcības plāns, atbalstīta jaunu projektu uzsākšana tūrisma un infrastruktūras jomā, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.

image

Kūrortu popularizēs tūrisma izstādēs

2018. gadā Jūrmala piedalīsies sešās ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs, lai popularizētu tūrisma piedāvājumus citās valstīs un veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu pilsētā.

 

Janvārī plānots piedalīties tūrisma izstādē “Matka 2018” Somijā un “Adventur 2018” Lietuvā, februārī “Tourest 2018” Igaunijā un “IMTM 2018” Izraēlā, maijā Zviedrijā notiekošajā “Senior Travel Day 2017” un jūnijā – izstādē “The Meeting Show” Apvienotajā Karalistē.

 

Projekts tiks īstenots, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu pasākumā "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Projekta 2018. gada aktivitāšu kopējās izmaksas ir 22 144 eiro, tajā skaitā Jūrmalas domes attiecināmo izmaksu summa 11 520 eiro, no kuras Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 80 procentus.

 

Veidos tūrisma pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūras piekrasti

Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiks izveidots marķēts pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs aptuveni 1100 kilometru, un tas būs garākais pārgājienu maršruts Baltijas valstīs.

 

Tas būs domāts plašai mērķauditorijai: aktīvajiem tūristiem, ģimenēm ar bērniem, dabas vērotājiem – gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem. Veiksmīgai projekta realizācijai būs nepieciešama arī uzņēmēju iesaiste, kas, ņemot vērā tūristu vajadzības, piedāvātu dažādus pakalpojumus: naktsmītnes, ēdināšanu, gidus u.c.

Projekts tiks īstenots partnerībā ar biedrību “Vidzemes tūrisma asociācija” līdz 2020. gada 31. janvārim. Projekta kopējais finansējums ir 1 089 737 eiro, kur ERAF finansējums ir 926 277 eiro, projekta partneru līdzfinansējums 163 460 eiro, Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums ir 2677 eiro.

 

Vēlas ieviest bezmaksas bezvadu internetu

Deputāti atbalstīja Jūrmalas domes dalību “Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)” konkursā ar projekta iesniegumu “Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā/Free Wi-Fi network for Jurmala city”.

 

Projekta apstiprināšanas gadījumā pilsētā tiks nodrošināta bezmaksas interneta pieeja aptuveni divdesmit publiskās vietās galvenajos sabiedriskās dzīves centros.

 

Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 1. decembrim, kopējās izmaksas 248 000 eiro, no tām 200 000 eiro ir EISI finansējums un 48 000 eiro – Jūrmalas pašvaldības finansējums.

 

Reglamentē tirgus statusa piešķiršanas kārtību

Domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošanas lietderība, tiek piešķirts, mainīts un atcelts tirgus statuss un noteikta kārtība, kādā tirgus pārvaldītājs ar pašvaldību saskaņo tirgus noteikumus. Tirgus statusu varēs piešķirt pēc situācijas izvērtēšanas teritorijā ar noteiktām robežām, lai noteiktu tās atbilstību prasībām, kādas izvirzītas tirdzniecības veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī tirgus jaunbūves būvniecības procesa atbilstību akceptētam būvprojektam.

 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņojuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Arī daudzbērnu ģimenes saņems braukšanas maksas atvieglojumus

Braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā līdzās visām tām iedzīvotāju kategorijām, kas tos jau saņem, turpmāk saņems arī daudzbērnu ģimenes, kuras izmanto valsts īstenotās atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimene” apliecību “3+ Ģimenes karte”.

 

Patstāvīgi deklarētie iedzīvotāji arī turpmāk saņems braukšanas maksas atvieglojumus: 100% apmērā politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; pensionāri; personas ar III grupas invaliditāti; bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās; 50% atlaide mēneša abonementa biļetes iegādei piemērojama izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās izglītības iestādēs citu pašvaldību teritorijās.

 

Braukšanas maksas atlaides neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas var saņemt: 100% apmērā bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieki; Jūrmalas pilsētas dibinātu vai esošu izglītības iestāžu izglītojamajie līdz 24 gadu vecumam; 50% atlaide pienākas daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto apliecību “3+ Ģimenes karte”, savukārt 35% atlaide – Jūrmalas pilsētā dibinātu vai esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam sabiedriskajā transportā, kuram noteikts ekspreša statuss.

 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņojuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Par nekustamā īpašuma nodokli

Apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Tie nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

 

Noteikumi paredz ar paaugstinātu likmi 3% apmērā aplikt nekustamos īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, līdzīgi kā sagruvušas, cilvēku drošību apdraudošas, vidi degradējošas būves. Aplikšanas ar paaugstinātu nodokļa likmi mērķis ir panākt šo īpašumu sakārtošanu vai būvju nojaukšanu.

 

Ja būvei, kas atrodas valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības zonā un ir klasificēta kā sagruvusi, cilvēku drošību apdraudoša vai vidi degradējoša būve, ar Jūrmalas pašvaldības Būvvaldes komisijas atļauju izvieto dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā, tādējādi uzlabojot Jūrmalas pilsētas apkārtējo pilsētas ainavu, paaugstināta nodokļa likme tiek atcelta ar nākamo mēnesi pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas paskaidrojuma rakstā (ēkas konservācijai).

 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē: www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, un Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 23. novembrī