Publiskā apspriešana par koku ciršanu Ķemeru parkā
Publicēts: otrdiena, 29.augusts, 2017
Kategorija: Pašvaldība

Pamatojoties uz 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” prasībām, Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisija izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.

image

Ciršanas ierosinātājs: Jūrmalas pilsētas dome.

 

Ciršanas vieta: Ķemeru parks (Tukuma iela 32, Tukuma iela 32a, Tūristu iela1) un Gleznotāja Miervalža Ķemera gatve.

 

Ciršanas pamatojums: Būvprojekts – Ķemeru parka pārbūve un restaurācija.

 

Īss skaidrojošais apraksts: Būvprojekts paredz veikt parka labiekārtošanu, atjaunot un izbūvēt gājēju celiņus, pārbūvēt ielas un ceļus, uzlabojot satiksmes organizāciju.

 

Nocērtamo koku skaits, suga un stumbra diametri: Ķemeru parka teritorijā paredzēts nocirst 331 kokus, tajā skaitā 6 bērzus (stumbru diametrs 31 – 44 cm), 13 kļavas (9 - 34 cm), 5 ošlapu kļavas (35 - 37cm), 7 krasta kļavas (12 - 18 cm) 100 parastās liepas (13 - 62 cm), 2 papeles (87 – 100 cm), 32 ošus (18-74 cm), 3 vītolus (20 – 23 cm), 5 apses (15 -35 cm), 77 tūjas (5 – 26 cm), 10 gobas (14 – 80 cm), 23 melnalkšņus (24 – 66 cm), 5 parastās zirgkastaņas (17 – 27 cm), 9 ozolus (6 – 43 cm), 5 parastos ozolus (Fagistica (21 – 37 cm), 4 egles (15 - 40 cm), 2 Eiropas lapegles (33, 33 cm), 2 Menzīsa duglāzijas (20, 40 cm), 1 vienkrāsas baltegli (33 cm), 2 melnās priedes (13 cm), 5 pīlādžus (17 – 28 cm), 4 baltās robīnijas (13 – 27 cm) un 9 augļukokus (14 – 30 cm). Nociršanai paredzēto koku skaitā ir 14 bīstami, 24 nokaltuši, 30 kalstoši un 28 nelielu dimensiju koki.

Īstenojot projekta 2.kārtu, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatves atjaunošanai un autostāvvietu izbūvei paredzēts nocirst 147 kokus, tajā skaitā 77 melnalkšņus (stumbru diametrs (15 – 60 cm), 32 egles (15 – 50 cm), 12 kļavas (15 – 30 cm), 10 ošus (15 – 30 cm), 13 bērzus (20 – 60 cm), 2 priedes (30, 30 cm) un 1 ozolu (stumbra diametrs – 30 cm).    

 

Līdz š.g. 14.septembrim iedzīvotāji savu viedokli var izteikt nosūtot e-pastu uz adresi: pasts@jurmala.lv vai iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5. Iesniegumā norādīt vai koku ciršanas ieceri saistībā ar būvprojektu atbalstāt, atbalstāt daļēji vai noraidāt, kā arī lūdzam pamatot savu viedokli.

Iesniegumā fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi.

 

Papildu informāciju par būvprojektu var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļā pa tālruni: 29391015, bet par kokiem – Koku vērtēšanas komisijā pa tālruņiem: 67093862, 67752380, 67093996.

 

Koku vērtēšanas komisija pieņems lēmumu pēc iedzīvotāju viedokļu apkopošanas.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2018
PILSĒTAS KARTE