Lai atvieglotu skolas gaitu sākumu, pašvaldība nodrošina pabalstu izmaksu vairākām iedzīvotāju kategorijām.

image

Ģimenēm, kurās bērns sāk mācības 1. klasē

 • Pabalstu var saņemt, bērnam uzsākot mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātās pamatizglītības vai vispārējās izglītības iestādes 1. klasē pirmo reizi, ja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.
 • Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram bērnam.
 • Pabalstu var saņemt no 1. septembra līdz 30. oktobrim.
 • Pabalstu var saņemt bērna likumiskais pārstāvis, ja viņa deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.
 • Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums izglītības iestādē, kur mācās bērns, vai Labklājības pārvaldē.

 

Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm               

 • Pabalstu var saņemt daudzbērnu ģimenes visa kalendārā gada laikā.
 • Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro kalendārajā gadā katram bērnam.
 • Labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums un skolas piederumu iegādes izdevumus apliecinoši dokumenti (čeki), kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, vārds, uzvārds un personas kods.

 

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

 • Pabalstu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurām šādu statusu noteikusi Labklājības pārvalde.
 • Pabalstu piešķir, ja izglītojamais uzsāk vai turpina mācības Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību (bērnudārzā) Jūrmalas pilsētā.
 • Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 72 eiro katram izglītojamajam.
 • Pabalsts paredzēts apģērba, skolas piederumu, kancelejas piederumu un citu mācībām nepieciešamo lietu iegādei.
 • Pabalstu piešķir mācību gadā par periodu no 1. augusta līdz 15. jūlijam.
 • Labklājības pārvaldē jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarācija, iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts pabalsts, vārds, uzvārds un personas kods.

 

Pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm

 • Pabalstu var saņemt atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 20 eiro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim.
 • Pabalstu var saņemt visu kalendāro gadu.
 • Labklājības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, pievienojot kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklējuma biļetes esošā kalendārā gada ietvaros.

 

Pusdienas skolās un bērnudārzos – bez maksas

Visiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības bērnudārzu un skolu audzēkņiem (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) līdz pat 12. klasei ir nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana izglītības iestādēs.

 

 

Pašvaldības un sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība ir noteikta Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 66 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

 

Labklājības pārvaldes tālruņi informācijai: 67767347, 67767316.