Domes sēdē 21. februārī pieņemts lēmums Jūrmalas sākumskolu “Atvase” pievienot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, lai stiprinātu pamatskolu un nodrošinātu skolēnu pieaugumu ģimnāzijas vidusskolas klasēs.

image

Valsts ģimnāzijas statusa saņemšanai izglītības iestādei jāizpilda noteikti kritēriji, tostarp jābūt noteiktam skolēnu skaitam un augstiem centralizēto eksāmenu rezultātiem.

 

Patlaban Latvijā ir 28  valsts ģimnāzijas, četras šos kritērijus neizpilda, trīs no tām, arī Jūrmalas valsts ģimnāzija, neizpilda kritērijus attiecībā uz skolēnu minimālo skaitu vidusskolas klasēs. Ja kritēriji netiek izpildīti, valsts ģimnāzijas statuss var tikt anulēts.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija patlaban neizpilda Ministru kabineta noteikumos noteikto skolēnu skaita kritēriju 10.–12. klasēs, kas republikas pilsētām ir noteikts ne mazāk par 180 izglītojamiem. Šobrīd 10.–12.  klašu posmā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā mācās 132 skolēni.

 

Izglītības kvalitātes jomā mācību sasniegumu vidējam procentuālajam novērtējumam centralizētajos eksāmenos jābūt vismaz par 10 % augstākiem nekā vidēji valstī. Vidēji valstī šis vērtējums ir 49,1 % un ģimnāzija šo rādītāju izpilda, tas ir 62,88 procenti.

 

Jūrmalai ir svarīgi, lai ģimnāzija arī turpmāk saglabātu valsts ģimnāzijas statusu, tādēļ efektīvākais un lietderīgākais risinājumus ir sākumskolas “Atvase” pievienošana ģimnāzijai, lai stiprinātu pamatskolu un pakāpeniski nodrošinātu skolēnu pieaugumu ģimnāzijas vidusskolas klasēs.

 

Domes sēdē pieņemts lēmums, ka Jūrmalas sākumskolas “Atvase” izglītības programmas tiks turpinātas, tās īstenos un funkcijas pārņems Jūrmalas Valsts ģimnāzija. Izglītības iestāžu apvienošana jāveic līdz nākamā mācību gada sākumam.

 

SĀKUMSKOLA “ATVASE”

  • 342 izglītojamie 2018./2019. mācību gadā
  • Ēka var uzņemt 330 izglītojamos
  • Īsteno divas pamatizglītības pirmā posma (1.–6.  klase) programmas, viena no tām – matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
  • Viena speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Augsti sasniegumi mācībās, tostarp matemātikas olimpiādēs Jūrmalas pilsētā

 

JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

  • 318 izglītojamie 2018./2019. mācību gadā, no tiem 10.–12. klasēs – 132 audzēkņi
  • Ēka var uzņemt 910 izglītojamos
  • Īsteno vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu; vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (komerczinības); humanitārā un sociālā virziena (valodas); vispārizglītojošā virziena izglītības programmu

 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 "Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai"