Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Mon, 14 Oct 2019 19:25:24 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68810-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-teatra-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 01 Oct 2019 15:20:50 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68760-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-2001-1201-2303-un-lielais-prospekts-0041-pilnveidotas-redakcijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 07 Oct 2019 17:26:41 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68755-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-apstiprinasanu Mon, 07 Oct 2019 17:27:19 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68754-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gludas-iela-26 Mon, 07 Oct 2019 17:25:20 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68566-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Fri, 13 Sep 2019 09:40:32 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, 5.līnijā 2 un Bulduri 1304 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68225-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabaliem-4linija-1a-5linija-2-un-bulduri-1304-apstiprinasanu Thu, 12 Sep 2019 16:53:58 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanas atcelšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68224-par-detalplanojuma-zemesgabalam-rotas-iela-1-galigas-redakcijas-apstiprinasanas-atcelsanu Tue, 10 Sep 2019 15:21:32 +0200 Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11 īstenošanas kārtību http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68223-grozijums-2015gada-21julija-liguma-nr12-1691124-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-lasu-iela-11-istenosanas-kartibu Tue, 10 Sep 2019 15:20:43 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68222-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabaliem-kapu-iela-73-un-kapu-iela-75 Tue, 10 Sep 2019 15:20:12 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68221-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-rotas-iela-1 Tue, 10 Sep 2019 15:22:07 +0200 Paziņojums par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Bolderājas ielā 18 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68220-pazinojums-par-vasarnicu-ipasnieku-kooperativas-sabiedribas-varnukrogs-teritorijas-detala-planojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-bolderajas-iela-18 Tue, 10 Sep 2019 15:22:46 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68219-detalplanojuma-zemesgabalam-parka-iela-6-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 10 Sep 2019 15:23:20 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67693-par-detalplanojuma-zemesgabalam-teatra-iela-1-jurmala-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Mon, 05 Aug 2019 12:49:03 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas atcelšanu un Saistošo noteikumu Nr.28 atzīšanu par spēku zaudējušiem http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67688-par-detalplanojuma-zemesgabalam-vidus-prospekta-40-un-meza-prospekta-43-galigas-redakcijas-atcelsanu-un-saistoso-noteikumu-nr28-atzisanu-par-speku-zaudejusiem Mon, 05 Aug 2019 12:49:18 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67685-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-jurmala-apstiprinasanu Mon, 05 Aug 2019 12:50:45 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67574-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-4145-jurmala-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu Mon, 22 Jul 2019 15:52:35 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 41/45 derīguma termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/67529-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-juras-iela-4145-deriguma-termina-pagarinasanu Fri, 26 Jul 2019 16:25:53 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67519-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 16 Jul 2019 16:02:39 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67214-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-juras-iela-23-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 16 Jul 2019 16:01:20 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67213-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-klavu-iela-1a Mon, 08 Jul 2019 15:43:27 +0200