Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Fri, 29 May 2020 12:24:34 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72856-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-68a-apstiprinasanu Fri, 22 May 2020 14:10:19 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72853-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-parka-iela-6-apstiprinasanu Fri, 22 May 2020 14:01:27 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un 18 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72851-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-18-apstiprinasanu Fri, 22 May 2020 14:01:34 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 18.līnijā 1 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_novertejums/informativie_pazinojumi/72676-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-18linija-1 Thu, 14 May 2020 09:33:05 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Krišjāņa Barona ielā 1 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_novertejums/informativie_pazinojumi/72559-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-krisjana-barona-iela-1 Mon, 11 May 2020 09:48:47 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un 18 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72488-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-18-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Fri, 22 May 2020 09:31:21 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72456-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-68a-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 28 Apr 2020 08:36:42 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72453-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-parka-iela-6-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 27 Apr 2020 16:23:04 +0200 Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 un detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijai redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72435-par-grozijumiem-jurmalas-pilsetas-domes-2017gada-26oktobra-lemuma-nr503-un-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-juras-iela-23-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijai-redakcijas-pilnveidosanu-un-pilnveidotas-redakcijas-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Fri, 22 May 2020 14:12:31 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, īstenošanas termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72433-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-17-jurmala-istenosanas-termina-pagarinasanu Wed, 06 May 2020 11:13:42 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/72408-pazinojums-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-kapu-iela-99-jurmala Fri, 24 Apr 2020 08:54:19 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/72339-pazinojums-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu-detalplanojuma-izstradei-zemesgabaliem-babites-iela-1c-jurmala-un-babites-iela-1d-jurmala Thu, 23 Apr 2020 10:00:46 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Kaugurciema ielā 47 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_novertejums/informativie_pazinojumi/72293-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kaugurciema-iela-47 Mon, 11 May 2020 09:48:55 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71981-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-41b-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 27 Apr 2020 10:08:01 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71980-detalplanojuma-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 24 Apr 2020 08:46:14 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71979-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-juras-iela-59-jurmala Thu, 02 Apr 2020 10:32:29 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71978-par-jurmalas-pilsetas-domes-2014gada-15maija-lemuma-nr237-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-konkordijas-iela-66-jurmala-atzisanu-par-speku-zaudejusu Wed, 22 Apr 2020 14:40:20 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71950-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 24 Apr 2020 08:48:25 +0200 Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanudetālplānojuma izstrādei zemesgabalam Parka ielā 6 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/71620-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanudetalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-parka-iela-6 Tue, 03 Mar 2020 15:14:30 +0200 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71381-par-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-grozijumu-redakcijas-publisko-apspriesanu Fri, 24 Apr 2020 08:41:34 +0200