Sākumlapa http://www.jurmala.lv Sākumlapa lv Mon, 16 Dec 2019 01:37:37 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69840-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-jurmala-apstiprinasanu Mon, 02 Dec 2019 12:26:09 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ķemeru ielā 76/84 atzīšanu par spēku zaudējušu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69837-par-jurmalas-pilsetas-domes-lemuma-par-detala-planojuma-izstradasanu-zemesgabalam-jurmala-kemeru-iela-7684-atzisanu-par-speku-zaudejusu-un-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kemeru-iela-7684-atzisanu-par-speku-zaudejusu Mon, 02 Dec 2019 12:25:47 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69836-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-jekaba-iela-2 Mon, 02 Dec 2019 12:25:03 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69338-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-53-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:42:14 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69337-detalplanojuma-zemesgabalam-iecavas-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:41:53 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69336-detalplanojuma-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Wed, 13 Nov 2019 13:41:31 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69335-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-breksu-iela-6-jurmala Wed, 13 Nov 2019 13:41:08 +0200 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/69334-pazinojums-par-detalplanojuma-pilnveidotas-redakcijas-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Wed, 13 Nov 2019 13:40:40 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Iecavas ielā 3 derīguma termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/69168-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-iecavas-iela-3-deriguma-termina-pagarinasanu Wed, 23 Oct 2019 15:11:58 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2 derīguma termiņa pagarināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/69148-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-grozijumu-izstradei-zemesgabalam-magonu-iela-2-deriguma-termina-pagarinasanu Tue, 22 Oct 2019 12:14:12 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68810-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-teatra-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 01 Oct 2019 15:20:50 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68760-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-2001-1201-2303-un-lielais-prospekts-0041-pilnveidotas-redakcijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 07 Oct 2019 17:26:41 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68755-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-apstiprinasanu Mon, 07 Oct 2019 17:27:19 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68754-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gludas-iela-26 Mon, 07 Oct 2019 17:25:20 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68566-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-priedaine-2001-priedaine-1201-priedaine-2303-un-lielais-prospekts-0041-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Fri, 13 Sep 2019 09:40:32 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, 5.līnijā 2 un Bulduri 1304 apstiprināšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68225-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabaliem-4linija-1a-5linija-2-un-bulduri-1304-apstiprinasanu Thu, 12 Sep 2019 16:53:58 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanas atcelšanu http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68224-par-detalplanojuma-zemesgabalam-rotas-iela-1-galigas-redakcijas-apstiprinasanas-atcelsanu Tue, 10 Sep 2019 15:21:32 +0200 Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11 īstenošanas kārtību http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68223-grozijums-2015gada-21julija-liguma-nr12-1691124-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-lasu-iela-11-istenosanas-kartibu Tue, 10 Sep 2019 15:20:43 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68222-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabaliem-kapu-iela-73-un-kapu-iela-75 Tue, 10 Sep 2019 15:20:12 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 http://www.jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/68221-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-rotas-iela-1 Tue, 10 Sep 2019 15:22:07 +0200