04.04.2017.   Nr.14-1/599

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) 457.1. un 222.2.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.311 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.311) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 001 2003 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Ar Domes 2016.gada 19.maija lēmumu Nr.247 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003.

Pamatojoties uz Domē 2016.gada 13.maijā saņemto detālplānojuma ierosinātāja Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Priedaines mežmala” (reģistrācijas Nr.50003153021) valdes priekšsēdētāja Vārds Uzvārds (personas kods) (turpmāk – Detālplānojuma ierosinātājs) iesniegumu, ar Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.276 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.276) tika noteikts, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Darba uzdevuma derīguma termiņa noteikšanai tika ņemti vērā ar Domes 2016.gada 24.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) apstiprināto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2493.punkts, kas nosaka, ka detālplānojumus, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās var turpināt izstrādāt atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam, un 2494.punkts, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.42 prasībām, un kuru risinājumi neatbilst šo noteikumu prasībām, viena gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, tas ir līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.628 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Domē 2017.gada 3.aprīlī ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju detālplānojuma zemesgabala Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, apstiprināšanai.

Zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, Saistošajos noteikumos Nr.8 ir noteikta funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) un daļai zemesgabala – teritorija ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114), kas atbilst Saistošajos noteikumos Nr.42 noteikto funkcionālās zonas Dabas teritorija (1D2) un teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūves teritorijas priežu parkā (1VP*) robežām un ar nosacījumiem apbūvei, kas Saistošajos noteikumos Nr.8 pamatā nav mainīti, tāpēc ir iespējama detālplānojuma apstiprināšana pēc Saistošo noteikumu Nr.8 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2494.punktā minētā termiņa beigām.

Lai sagatavotu detālplānojumu apstiprināšanai, nepieciešams pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu.

Izskatot iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 103.punktu un  Domes 2013.gada 12.septembra nolikuma (protokols Nr.22, 10.punkts) “Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” 5.20.punktu, Domes Pilsētplānošanas nodaļa nolemj:

  1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.276, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 1.septembrim.
  2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 78.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.