Lēmums 06.06.2018.    

Nr.14-1/1548 

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.8) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2411. punktu un 2451.6. apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.277 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.277) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 0501 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Saistošie noteikumi Nr.8 stājās spēkā 2016.gada 5.aprīlī (paziņojums par Saistošo noteikumu Nr.8 pieņemšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts 2016.gada 4.aprīlī), bet īstenojami tie kļuva no 2016.gada 9.septembra, kad tika izdots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums Nr.215 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" darbības apturēšanu daļā”.

2017.gadā tika veikta iepirkuma procedūra un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas ID Nr. JPD 2017/86 rezultātiem, 2017.gada 30.oktobrī starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Reģionālie projekti” noslēgts pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/1453 (turpmāk – Līgums) par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādi, nosakot izstrādes termiņu 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Lai turpinātu detālplānojuma izstrādi, nepieciešams pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu atbilstoši Līguma termiņam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Tā kā nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Izskatot iepriekš minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 103.punktu un  Domes 2013.gada 12.septembra nolikuma (protokols Nr.22, 10.punkts) “Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” 5.20.punktu, Domes Pilsētplānošanas nodaļa nolemj:

  1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, kadastra Nr.13000180501, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.277, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2018.gada 29.oktobrim.

  2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu un 78.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.