Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2018.gada 29.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/3320  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, kadastra Nr.13000180501, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2019.gada 30.septembrim.