Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 16.jūlijā Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/1397  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 20.jūlijam.