Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2020.gada 30.novembrī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/3650 pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140606, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 31.decembrim.