Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

 

Uzsākta valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 2010) privatizācija.

Objekta sastāvs: zemes vienība 0,0916 ha platībā un 3 būves.

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā;

2) personām, kuras vēlas privatizēt objektu, jāiesniedz priekšlikumi Privatizācijas aģentūrā.

Ar informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis 67021403, kā arī Privatizācijas aģentūras mājas lapā internetā www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija /Paziņojumi.