VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Pieņemts lēmums turpināt nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 012 2802) objekta Nr.2 - nekustamā īpašuma 423/1882 domājamo daļu privatizāciju un apstiprināt objekta privatizācijas noteikumus jaunā redakcijā. Pirmpirkuma tiesības atzītas nomniekam.

Apliecinājuma iesniegšana privatizēt objektu noteikta trīs kārtās:

  1. nomniekam apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no privatizācijas noteikumu saņemšanas,

  2. ja nomnieks nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, pirmpirkuma tiesības iegūst Objekta kopīpašnieks, kuram apliecinājums jāiesniedz mēneša laikā no privatizācijas noteikumu saņemšanas,

  3. ja pirmpirkuma tiesīgās personas nerealizēs savas pirmpirkuma tiesības, tiks izsludināts jauns apliecinājumu iesniegšanas termiņš citiem privatizācijas subjektiem.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija/Paziņojumi, tālrunis 67021403.