VAS "Privatizācijas aģentūra" paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 3509, (turpmāk - Objekts) privatizācijas noteikumi. Objekts sastāv no zemes vienības (platība 1975 m2) un trīs būvēm.

Objekta nosacītā cena - EUR 220500,00. Papildus jāapmaksā izdevumi, kas uz 22.02.2016. ir EUR 3115,85 apmērā.

Apliecinājumi privatizēt Objektu iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 15.04.2016. plkst.16.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā Objekta izsole notiks 29.04.2016. plkst.10.00 Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 28674556.