Jūrmalas pilsētas dome vēlas uzsvērt domes un pašvaldības iestāžu apņemšanos nodrošināt personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informē par sekojošo:

 1. Pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357
 2. Kontaktinformācija: Jūrmalas pilsēta Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv,  67093816, 67093843
 3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849
 4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Pārziņa vai mērķa īstenotāja noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
 5. Personai ir pienākums sniegt personas datus, tādā apjomā, lai Pārzinis varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.
 6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.
 7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķa īstenotāji (vairāk informācijas www.jurmala.lv vai vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista).

N.p.k.

Personas datu apstrādes mērķi

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas datu apstrādes mērķa īstenotāji

8.1.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, t.sk., dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana).

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta d), e), f) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs; lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, leģitīmo interešu ievērošanai.

Tiesībsargājošās iestādes, t.sk. pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Jūrmalas pilsētas pamatskola, Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs,

Jūrmalas Kultūras centrs,

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola, Slokas pamatskola,

Jūrmalas Mākslas skola, Majoru vidusskola,

Sociālās mājas: Slokas iela 44 un Nometņu ielā 2a, Valkas iela 3

Pašvaldības iestāde ’’Sprīdītis’’,

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs,

Pirmskolas izglītības iestāde ’’Austras koks’’,

Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles: Aspazijas māja un Jūrmalas Brīvdabas muzejs,

Pirmskolas izglītības iestāde ’’Katrīna’’’, Jūrmalas sporta servisa centrs, Labklājības pārvalde.

8.2.

Veselību veicinošu pakalpojumu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes sniedzēji, t.sk. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Labklājības pārvalde,

Nodokļu nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība,

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs,

Pašvaldības iestāde ’’Sprīdītis’’.

8.3.

 

Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību t.sk. administrēt mācību un audzināšanas procesu.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, izglītības atbalsta iestādes, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Pašvaldības iestāde ’’Sprīdītis’’,

Jūrmalas pilsētas muzejs,

Jūrmalas Sporta servisa centrs,

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs,

Izglītības pārvalde, tostarp

Jūrmalas Alternatīvā skola,

Jūrmalas valsts ģimnāzija,

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola,

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola,

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola,

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola,

Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskola,

Jūrmalas vakara vidusskola,

Majoru vidusskola, Ķemeru pamatskola,

Slokas pamatskola,

Vaivaru pamatskola,

Sākumskola ’’Taurenītis’’,

Sākumskolas ’’Ābelīte’’,

Jūrmalas Sporta skola,

Jūrmalas pilsētas pamatskola,

Jūrmalas Mākslas skola,

Jūrmalas Mūzikas vidusskola,

Jūrmalas Sporta servisa centrs,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Madara’’

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Bitīte’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Saulīte’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Austras koks’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Mārīte’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Lācītis’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Katrīna’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Namiņš’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Zvaniņš’’,

Pirmsskolas izglītības iestāde ’’Podziņa’’.

 1.  

Bērnu un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), d), e) apakšpunkts apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, tiesībsargājošās institūcijas, audzināšanas iestādes, aprūpes iestādes, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēji, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajamir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem, t.sk. citas administratīvās teritorijas Bāriņtiesa, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Izglītības pārvalde,

Labklājības pārvalde,

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa,

Pašvaldības policija,

Pašvaldības iestāde ’’Sprīdītis’’.

 1.  

Apliecinājumu izdarīšana un dokumentu projektu sagatavošana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa.

 1.  

Sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, pakalpojumu sniedzēji (t.sk. SIA ’’Jūrmalas siltums’’, AS ’’Latvijas Gāze’’, AS ’’Gaso’’) konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Nodevu un nodokļu aprēķināšanas un iekasēšanas administrēšana.

 

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība,

Dzimtsarakstu nodaļa,

Pilsētplānošanas nodaļa,

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa.

 1.  

Nodokļu maksātāju un parādnieku datu monitorēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Lursoft, valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 

 1.  

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde.

 1.  

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas,  valsts institūcijas, t.sk. PMLP, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,Dzimtsarakstu nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, t.sk. ēku, būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Attīstības pārvalde,

Pilsētplānošanas nodaļa,

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Nekustamo īpašumu racionālas un lietderīgas izmantošanas un objektu privatizācijas procesa nodrošināšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Kustama, nekustama īpašuma novērtēšana un izsoļu procesa administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Jūrmalas pilsētas atļauju un licenču izsniegšanas administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Attīstības pārvalde,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Īpašumu pārvalde,

Pilsētplānošanas nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība.

 

 1.  

Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu pašvaldībā, tautas jaunrades attīstību, kā arī vairot pilsoniskās iniciatīvas.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Sabiedrība (informācija par apbalvojumiem, balvām tiek publiskota Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē), valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, sadarbības partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Labklājības pārvalde,

Kultūras nodaļa,

Jūrmalas pilsētas muzejs,

Jūrmalas kultūras centrs,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts izpildei; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldības iestādes, Īpašumu pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Administratīvo pārkāpumu administrēšana un uzskaite.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, t.sk. pieaicinātie subjekti, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Administratīvā komisija,

Centralizētā grāmatvedība.

 

 1.  

Personalizētās viedkartes izsniegšanas un administrēšanas nodrošināšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk., pašvaldības izglītības iestādes,

Labklājības pārvalde,

Izglītības pārvalde,

Attīstības pārvalde,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Līgumu ar pakalpojuma sniedzējiem/saņēmējiem (uzņēmuma, autoratlīdzības, pakalpojuma) administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts izpildei.

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, sadarbības partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldību iestādes.

 1.  

Pretendentu (fizisku personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanai.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk., pašvaldību iestādes,

Iepirkumu birojs,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Pašvaldības līdzfinansēto projektu un konkursu administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, sadarbības partneri, vadošie partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Attīstības pārvalde,

Labklājības pārvalde,

Izglītības pārvalde un tās padotībā esošās izglītības iestādes,

Jūrmalas Sporta servisa centrs,

Pilsētplānošanas nodaļa,

Kultūras nodaļa,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde

Revīzijas un audita nodaļa,

Budžeta nodaļa,

Centralizētā grāmatvedība.

 

 1.  

Deputātu personas datu apstrāde.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Sabiedrība, valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Personāla nodaļa

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde, Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Datu apstrāde grāmatvedības administrēšanai.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldības iestādes,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Dokumentu aprites vadība arhīva administrēšanai.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta c), f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; apstrāde nepieciešama leģitīmo interešu ievērošanai.

Datu subjekti, Latvijas Nacionālais arhīvs, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldības iestādes.

 

 1.  

Personāla darba organizēšana un lietu administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldības iestādes, Personāla nodaļa.

.

 1.  

Lietvedības pārvaldības administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Valsts institūcijas, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk., pašvaldības iestādes.

 1.  

Sabiedrības informēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta a), c), e), f) apakšpunkts: persona ir devusi piekrišanu datu apstrādei; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs; pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Sabiedrība, valsts institūcijas, sadarbības partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk., pašvaldības iestādes,

Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde,

Administratīvi juridiskā pārvalde.

 1.  

Nodrošināt veselības veicinošo pakalpojumu pieejamību.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Labklājības pārvalde,

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta1. punkta b), c), apakšpunkts: : apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, valsts institūcijas, normatīvajos aktos noteiktie subjekti, sadarbības partneri (t.sk.,SIA Clean R, īpašumu apsaimniekotāji).

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

Labklājības pārvade,

Īpašumu pārvalde,

Jūrmalas kapi,

Centralizētā grāmatvedība.

 1.  

ES un citu projektu administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta  1. punkta b), c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, vadošie partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome, t.sk.,

pašvaldību iestādes.

 

 1.  

Bibliotekāro pakalpojumu administrēšana.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta  1. punkta  c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri, vadošie partneri, normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome t.sk., Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās filiāles.

 1.  

Sabiedrības integrācija Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c), e) apakšpunkti: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas, valsts institūcijas, sadarbības partneri (pakalpojumu sniedzēji), normatīvajos aktos noteiktie subjekti.

Jūrmalas pilsētas dome t.sk., Labklājības pārvalde, Centralizētā grāmatvedība.