Personas datu aizsardzības politika

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un sniegtu pakalpojumus, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida fizisko personu datus.

 

Atkarībā no pieprasītā un sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) izpratnē.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ikdienā apstrādā liela apjoma personas datus. Šie dati var tikt iegūti no Jums, piemēram, iesniedzot iesniegumus, aizpildot veidlapas, izmantojot e-pakalpojumus, lai saņemtu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pakalpojumus, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai  normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.

 

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem; bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ar šo Personas datu aizsardzības politiku vēlas uzsvērt pašvaldības stingro nostāju nodrošināt personas datu aizsardzību un norāda, ka visā Jūsu komunikācijā un sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību, tā nodrošinās apstrādāto personas datu drošību.

 

Pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. nr. 90000056357 vai pašvaldības iestādes. Jūrmalas pilsētas domes adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv,  vairāk informācijas www.jurmala.lv

 

Personas datu aizsardzības speciālists: Jūrmalas pilsētas domē ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālr. nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

 

Personas datu apstrāde

Jūrmalas pilsētas pašvaldība var apstrādāt  Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot audioierakstus, fotoattēlu ierakstus, videonovērošanu. Personas datu apstrādi  var veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieks vai kāds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības datu apstrādātājiem, ar ko Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums. Jūrmalas pilsētas pašvaldība apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

Datu apstrādes principi

Jūrmalas pilsētas pašvaldība:

 • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu kategorijas

Jūrmalas pilsētas pašvaldība apstrādā personas datus, tostarp, īpašu kategoriju personas datus.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība,  u.c.

 

Īpašo kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

 

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram,  nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību, sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, administrēt nodokļu un nodevu iekasēšanu.

 

Vienlaikus personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldība var apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret tiem radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tikai tad, kad pastāv tiesiskais pamats to darīt.

 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Galvenie tiesiskie pamati Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūsu personas datu apstrādei ir:

 • lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
 • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Papildus tiesiskie pamati var būt šādi:

 • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Jūrmalas pilsētas domē vai attiecīgajā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

 

Informācijas apmaiņa

Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs dažreiz apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.

 

Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība iespējams Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti sadarbības partneriem, ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Piemēram, Jūrmalas pilsētas pašvaldība var datus nodot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts zemes dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, Sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība apmainīsies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām un datu apstrādātajiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī, kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar trešajām personām.

 

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

 

Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi

Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Jūrmalas pilsētas pašvaldība ne vienmēr varēs izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja mums būs normatīvajos aktos noteikts pienākums apstrādāt un saglabāt informāciju. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

 

Personas datu aizsardzības iespējamie pārkāpumi

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par iespējamu personas datu apstrādes pārkāpumu, lūdzu sazinieties ar Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamo pārkāpumu.

 

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības personas datu apstrādi, Jūs variet rakstīt Jūrmalas pilsētas domei vai pašvaldības iestādēm vai Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālistam. Ja Jūs saņemtā atbilde neapmierinās, Jums ir tiesības vērsties  Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011,Tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE