Pasākumu afišas
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 2
decembris 2020
01 decembris
2020 gads
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
01 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
03 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
04 decembris
2020 gads
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
08 decembris
2020 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

U.Bēniņš

 1.  

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

E.Venters

08 decembris
2020 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"

 

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība

 

08 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
08 decembris
2020 gads
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 decembris
2020 gads
trešdiena
12.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

A.Stramkale

09 decembris
2020 gads
trešdiena
12.15
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu

I.Šponberga

 1.  

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

 

 1.  

Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”

A.Sapronovs

 1.  

Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā

 

 1.  

Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas iela 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1300 007 3504, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 0103, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2010, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1105, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu iela 71A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā

 

09 decembris
2020 gads
trešdiena
15.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2020.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Par 2014.gada 30.septembra  noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 un līguma par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2021.gada janvāra - augusta mēnešiem

I.Brača

 1.  

Par finansējumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestāžu pedagogiem

I.Vasmanis

 1.  

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums

 

 1.  

Par Slokas pamatskolas budžeta projektu 2021.gadam

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” brīvpusdienu nodrošināšanas pieprasījumu 2021.gada budžetā

I.Aroniete

 1.  

Par 2021.gada prioritāšu un maksimālās pašvaldības līdzfinansējuma summas noteikšanu Jūrmalas pilsētas domes iniciatīvas projektu konkursa kategorijā “kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu, brīvpusdienu nodrošināšanai

S.Bulekova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2020.gada budžeta grozījumiem mērķdotācijas tāmē

 

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2020.gada budžetā

M.Upeniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas budžeta grozījumiem

A.Bruņeniece

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

A.Začesta

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas budžeta grozījumiem

E.Daņiloha

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2020.gada Ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.3.1.

G.Lindemane-Voroņina

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

I.Kārkliņa

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

T.Ķipāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par grozījumiem projekta Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm pie 2020.gada projekta budžeta

I.Baumane

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas budžeta grozījumiem 2020.gadam  

G.Kļava

 1.  

Par sākumskolas “Ābelīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas Futbola skolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

K.Gorkšs

10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

E.Majore

10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par parāda norakstīšanu

L.Grobiņa

 1.  

Par parāda norakstīšanu

 

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta izmaiņām tāmēs

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par atlaišanas pabalsta, darba algas un atvaļinājuma kompensācijas izmaksu Veselības veicināšanas daļas vadītājai

A.Bērzupe

10 decembris
2020 gads
ceturtdiena
11.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas  pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Mežsargu ielas seguma nomaiņa no grants seguma uz asfaltbetona segumu posmā no dzelzceļa līdz Vasaras ielai, Jūrmalā” investīciju projektam

 

I.Brača

11 decembris
2020 gads
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
15 decembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 decembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Saistošie noteikumi "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām"

J.Ķēniņš

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

L.Tesnova

 1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

S.Brauere

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

V.Kurpelis

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

I.Šponberga

 1.  

Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekta “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” noslēgumu

A.Stramkale

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

15 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
15 decembris
2020 gads
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
16 decembris
2020 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
17 decembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
17 decembris
2020 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 „Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

I.Kalvāne

11.15

 1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

11.20

 1.  

Par Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Viedā specializācija” projekta “Smart Blue Regions” noslēgumu

I.Šponberga

11.25

 1.  

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

I.Kreile

 

 1.  

Par tirdzniecības vietu nomas maksām

 

11.30

 1.  

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu “Jūrmalas ūdens” par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

E.Venters

 

 1.  

Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

 

11.35

 1.  

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums

I.Vasmanis

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ projekta “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms” īstenošanu

E.Majore

11.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

11.45

 1.  

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

U.Bēniņš

11.50

 1.  

Par parāda norakstīšanu

L.Grobiņa

 

 1.  

Par parāda norakstīšanu

 

11.55

 1.  

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas domi par EUPOS-RĪGA sistēmas bāzes stacijas izvietošanu un tās darbības nodrošināšanu

V.Kurpelis

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

 

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta  apstiprināšanu”

V.Zvejniece

 

 1.  

Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle"

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mārupes ielā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Matrožu ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, un adrešu piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tīklu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu "Jaunlīdači", Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienību Dzintaru prospektā 58, Jūrmalā, un Dzintaru prospektā 58A, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu 

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

12.05

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

 

 

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanas, īres maksas administrēšanas un debitoru parādu piedziņas kārtība

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-201, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-77, Jūrmalā,  un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-107, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.10

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala (starpgabala) Dzintari 2912, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Žubītes ielā 16, Jūrmalā nomas līgumu noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta servisa centra valdījumā un telpu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas lietošanā

 

 

 1.  

Par telpu Skolas ielā 5, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Futbola skolas lietošanā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 6A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 5001", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 6006, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bulduri 8314", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Bažciems 0511", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bezdelīgu ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3624, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubulti 3203, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 0103", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Dzintari 2010", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 27A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 4A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Friča Brīvzemnieka ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jēkabpils ielā 20A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 40A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Katedrāles ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 30A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3114, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0804, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1017, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Kauguri 1105", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 3405, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0717, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 1822, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kronvalda ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 62A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kolkas ielā 25, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krišjāņa Barona ielā 12A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kurzemes ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 4208, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe 3405, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupe TP104, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Melluži 5433, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 58A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 66A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Miera ielā 27B, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 39, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oļģerta ielā 12A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ošu ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 6A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 47A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 84A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Plūdu ielā 1B, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 23B, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puķu ielā 71A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai "Pumpuri 0109", Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Puškina ielā 7B, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pūpolu ielā 3A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 51, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 100A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Salas ielā 3A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 53A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 84A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 61C, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slimnīcas ielā 4A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 17A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Spilves ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Svētes ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tallinas ielā 3A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Talsu šosejā 45, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tērbatas ielā 41A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirzas ielā 44A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 9, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu ielā 7A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 37A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 33, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 3504, Jūrmalā

 

12.20

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām

J.Ķēniņš

18 decembris
2020 gads
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
21 decembris
2020 gads
pirmdiena
12.00
Apvienotās komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

L.Tesnova

 1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

I.Brača

22 decembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

L.Tesnova

 

 1.  

Par līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku

G.Ose

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanai

I.Brača

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

 

22 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
29 decembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75