Pasākumu afišas
Marīna 2021. Brīvdabas izstāde “Tagad”
10.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas Brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1a, Buļļuciems
Marīna 2021. Jūras tēma glezniecībā un tēlniecībā
08.07.2021 - 29.08.2021
Meža mājā Ķemeros, Tūtistu ielā 1
Starptautiskā glezniecības konkursizstāde "Marīna 2021" Es un jūra
09.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Mākslinieces Ievas Tarandas darbu izstāde “11mit debesss puses”
08.06.2021 - 08.07.2021
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
jūnijs 2021
27 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
27 maijs
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

I.Kundziņa

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.20

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

A.Sapronovs

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā"

 

11.25

 1.  

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

I.Šponberga

11.30

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

A.Miltiņa

 

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

 

 

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā

 

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

K.Zelicka

11.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu

 

11.45

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā

I.Aroniete

11.50

 1.  

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

N.Stupele

11.55

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

E.Majore

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

 

12.00

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

A.Trabo-Čebina

12.05

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

I.Baumane

12.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

12.15

 1.  

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Silu ielā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu 

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

12.30

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

A.Bērziņš

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.35

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

 

 

 1.  

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

 

 

 1.  

Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

 

12.55

 1.  

Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”

K.Zelicka