Pasākumu afišas
Marīna 2021. Brīvdabas izstāde “Tagad”
10.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas Brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1a, Buļļuciems
Marīna 2021. Jūras tēma glezniecībā un tēlniecībā
08.07.2021 - 29.08.2021
Meža mājā Ķemeros, Tūtistu ielā 1
Starptautiskā glezniecības konkursizstāde "Marīna 2021" Es un jūra
09.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Mākslinieces Ievas Tarandas darbu izstāde “11mit debesss puses”
08.06.2021 - 08.07.2021
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
jūnijs 2021
12 maijs
trešdiena
09.30
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

09.30

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

S.Brauere

9.35

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

A.Sapronovs

 

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

12 maijs
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par dalību virtuālajā izstādē – kontaktbiržā “IBTM Wired”

I.Šponberga

12 maijs
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi

J.Milberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši  LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu

 

 1.  

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

I.Šponberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2020. un 2021.gada projektiem un atkārtotu uzsaukumu

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Jūras ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Jūras ielā 33, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Silu ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

 

12 maijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5