Pasākumu afišas
Izstāde "Ziemeļu dimensija"
25.11.2020 - 03.01.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
1 / 4
decembris 2020
29 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
29 oktobris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

 

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

V.Ratniks

11.20

 1.  

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

J.Artemjevs

 

 1.  

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

 

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

 

11.25

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu

A.Sapronovs

11.30

 1.  

Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

D.Ziemele

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr. 11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

 

11.35

 1.  

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības  ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

11.40

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

J.Rāfelds

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

11.50

 1.  

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

J.Batina

11.55

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

D.Bruņeniece

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta  “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS”  īstenošanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

 

12.00

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

S.Seņkina

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

A.Zubkovska

12.05

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikums

M.Šteimane

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

I.Jofe

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

A.Berkoviča

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums

N.Stupele

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums

I.Pāvule-Vītola

12.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

S.Bērziņš

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

T.Vaišļa

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

G.Liepiņa

 

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025. gadam apstiprināšanu

 

12.15

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu"

 

12.20

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu

I.Baumane

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

S.Brence

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

 

12.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

12.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

O.Ļebedeva

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un  sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

A.Bērzupe

12.35

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikums

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13.marta nolikumā Nr. 8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

 

12.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

J.Ķēniņš

12.45

 1.  

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

12.50

 1.  

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.55

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

 

 1.  

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"