Pasākumu afišas
Gleznotājas Signes Vanadziņas izstāde “Pelēkās vielas”
21.05.2020 - 28.06.2020
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
1 / 2
maijs 2020
23 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
23 aprīlis
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu

I.Smildziņa

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu

S.Barone-Upeniece

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

E.Venters

11.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

A.Bērziņš

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.34 “Vaivaru pamatskolas nolikums”

I.Kārkliņa

11.35

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte””

I.Vasmanis

11.40

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

N.Zarāne

11.45

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (“Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus”)

A.Bruņeniece

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā“(“Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos”) 

 

 

11.50

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

 

11.55

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr. 33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

A.Miltiņa

 

 1.  

Par “Jūrmalas festivāla” atklāšanas koncerta “Veltījums Marisam Jansonam” ģenerālmēģinājumu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

 

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

L.Grobiņa

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

D.Paule

12.10

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

V.Kurpelis

12.15

 1.  

Par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu

 

 

 1.  

Par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" un detālplānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

 

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu"

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62, Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 1.  

Par atbrīvošanu no nomas maksas