aprīlis 2020
13 februāris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Creative Minds for Culture” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Jaunatnes darbinieku apmācības: Ziemeļvalstu pieeja”

E.Majore

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) projekta ”Take step a forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

 

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (BJIC) projekta “PROTI un DARI” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

 

13 februāris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” izmaiņām tāmē 10.3.1. “Pansionāta pakalpojumu sniegšana”

A.Bērzupe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” 2020.gada budžeta grozījumiem

S.Mollere

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” un projekta 2020. gada budžeta grozījumiem

L.Grobiņa

 1.  

Par darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa ‘’Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām’’ 9.2.1.1.pasākuma ‘’Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās’’ projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par grozījumiem projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 2020.gada budžetā

 

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem un izmaiņām tāmēs

 

 1.  

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

13 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
13 februāris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par viena audzēkņa izmaksām vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2020.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas muzeja 2020.gada budžetā

I.Baumane

 1.  

Nolikums „Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos”

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

 

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2020.gada budžeta grozījumiem

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu papildus finansējuma apstiprināšanu 2020.gadam

I.Vasmanis

 1.  

Par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2020.gada budžeta precizēšanu

 

 1.  

Par projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 "Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums"

S.Brence

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta un maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta „KAS slēpjas aiz grāmatas?” noslēgumu

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” noslēgumu

 

 1.  

Nolikums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalas Sporta skolas komandu un individuālo sportistu dalībai starptautiskajos sporta pasākumos”

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ''Katrīna'' 2020.gada budžeta grozījumiem

Z.Blūma

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra  (BJIC) 2020.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem sākumskolas „Taurenītis” 2020.gada mērķdotācijas un maksas pakalpojumu budžeta tāmēs

S.Limba

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts” 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā „Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” un projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 2020.gada budžetā

 

 1.  

Par sākumskolas „Ābelīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

A.Bruņeniece

 1.  

Par grozījumiem Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos" apstiprinātajā 2020.gada budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Pumpuru vidusskolas īstenotā projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" apstiprinātajā 2020.gada budžetā

 

 1.  

Par maksas pakalpojumu atlikumu apstiprināšanu un sadali uz 2020.gada sākumu, un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2020.gada budžeta grozījumiem

V.Klāsone

 1.  

Par Majoru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā līdzekļu atlikuma apstiprināšanu un 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par Jūrmalas Pirmskolas izglītības iestādes “Madara” 2020.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas 2020.gada Ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.3.1.

Ē.Annuškāns

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Kārkliņa

 1.  

Par dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas budžeta grozījumiem

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas budžeta grozījumiem 2020.gadam

G.Kļava

 1.  

Par 2020.gada tāmes grozījumiem Slokas pamatskolai

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2020.gada budžeta izmaiņām

I.Taranda