1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu  Baložu ielā 4A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2019.gada apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem.

I.Strazdiņa

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2020.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu.

 

 1.  

Par projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā  Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” 2020.gada budžeta pieprasījumu.

 

 1.  

Par grozījumiem Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” 2019.gada budžetā un projekta noslēgumu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu