Pasākumu afišas
Rakstnieces Daces Judinas jaunākās grāmatas “Ēnas spogulī” atvēršanas svētki
18.01.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Izstāde “Ceļā uz Latvijas valsti”
12.12.2018 - 30.03.2019
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Jāņa Jēkabsona gleznu izstāde “Tepat”
09.01.2019 - 04.03.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Kino Jūrmalā janvāra mēnesī
13.01.2019 - 27.01.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Jānis Rupenheits foto izstāde ” Mūsu: tauta, deja, svētki”
14.01.2019 - 16.02.2019
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Izstāde “100 tautumeitas Latvijas simtgadei”
15.12.2018 - 27.01.2019
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
janvāris 2019
16 janvāris
trešdiena
13.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par atbalstu EUROPARC federācijas konferences rīkošanai 2019.gada 24.-27.septembrī Jūrmalā

G.Ose

16 janvāris
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas koordinēto Pasaules Vides izglītības fonda (FEE) Zilā karoga programmas realizāciju pilsētā 2019.gadā

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu.

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr. 608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

G.Ose

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” īstenošanu  

I.Strazdiņa

 1.  

Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašumu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.71 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.67 Skolas ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Skolas ielā 65A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Lielupes ielā 21, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu 

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 118, Jūrmalā, un Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Majoru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Zemgales ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Mežmalas vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 8/10, Jūrmalā, nodošanu Ķemeru pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Baltezera ielā 1a, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Ķeguma ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Viktorijas ielā 107, Jūrmalā

 

 1.  

Par kļūdas labošanu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr. 23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202, apstiprināšanu

 

 1.  

Saistošie noteikumi Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 16, Jūrmalā sakārtošanu

 

16 janvāris
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
16 janvāris
trešdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5